Câu hỏi thường gặp

Chương trình đào tạo

? Em thấy trong chương trình đào tạo có rất nhiều nhóm môn học khác nhau. Nó có ý nghĩa như thế nào?

1.   Môn học bắt buộc

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung chính yếu của ngành và chuyên ngành đào tạo mà sinh viên bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp. 

2.   Môn học bắt buộc theo lựa chọn chuyên ngành hoặc hướng chuyên môn

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung cơ bản của một chuyên ngành hay hướng chuyên môn, mà tất cả các sinh viên sau khi lựa chọn hoặc được phân vào chuyên ngành đào tạo tương ứng đều bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp.

3.   Môn học và nhóm môn học tự chọn

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung cần thiết cho định hướng nghề nghiệp mà sinh viên có thể lựa chọn đăng ký học. Môn học tự chọn được xếp theo từng nhóm.

Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất đạt yêu cầu một số môn nhất định trong từng nhóm nhằm tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho nhóm môn học tự chọn tương ứng. Đối với một môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ. Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm. Sinh viên có thể nộp đơn đề nghị không tính điểm trung bình chung tích lũy khi xét tốt nghiệp đối với môn học tự chọn mà sinh viên tích lũy vượt số tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo.

Lưu ý: Hiện nay, điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn chưa đạt. Do vậy, trong trường hợp sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tự chọn, sinh viên có quyền nộp đơn đề nghị loại bỏ những môn học có kết quả không đạt để không tham gia vào tính điểm trung bình chung tích lũy. (Nộp đơn ở học kỳ 8 đối với khóa học 4 năm, học kỳ 10 đối với khóa học 5 năm). 

 4.   Môn học thay thế, môn học tương đương

Môn tương đương được hiểu là một hay một nhóm môn học thuộc CTĐT một khóa-ngành khác đang tổ chức đào tạo tại trường được phép tích lũy để thay cho một môn học hay một nhóm môn học trong CTĐT của ngành đào tạo.

Khái niệm môn học thay thế được sử dụng khi một môn học có trong CTĐT nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa và được thay thế bằng một môn học khác đang còn tổ chức giảng dạy. Các môn học hay nhóm môn học thay thế hoặc tương đương do khoa quản lý chuyên môn đề xuất và là các phần bổ sung cho CTĐT trong quá trình vận hành. Môn học thay thế hoặc tương đương được áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa-ngành. 

5.   Môn học tiên quyết

Môn học A là môn tiên quyết của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học và hoàn tất đạt môn A. 

6.  Môn học trước

Môn học A là môn học trước của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký và được xác nhận học xong môn A (có thể chưa đạt). Sinh viên được phép đăng ký học môn B vào học kỳ tiếp sau học kỳ đã học môn A.  

7.   Môn học song hành

Môn học A là môn học song hành của một môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học môn A. Sinh viên đăng được phép ký học môn B vào cùng học kỳ đã đăng ký học môn A hoặc vào các học kỳ tiếp sau.

? Chương trình đào tạo là gì? Em có thể xem chương trình đào tạo ở đâu?

Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tham khảo hoặc sử dụng toàn bộ chương trình của các trường đại học TOP 100 trường hàng đầu thế giới trong Bảng đánh giá và xếp hạng của QS và/hoặc THE, có sự bổ sung điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Chương trình được xây dựng đảm bảo cơ cấu nội dung các học phần, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian giữa các môn học khoa học cơ bản, các môn kỹ năng, các môn cơ sở và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập nhằm giúp sinh viên nắm vững các kỹ kiến thức giáo dục đại cương và các kiến thức, kỹ năng cơ sở của ngành và liên ngành bảo đảm người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra trình độ đại học chính quy.

Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương: là kiến thức của những môn khoa học cơ bản và các môn về kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất (GDTC), giáo dục quốc phòng (GDQP); vừa có tính chất đại cương của trình độ đại học vừa có tính chất nền tảng cho việc đào tạo chuyên ngành. Phần kiến thức này chủ yếu được giảng dạy ở ba học kỳ đầu của khóa học.

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: là kiến thức của những môn khoa học chuyên ngành, trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng của một ngành đào tạo để đạt trình độ Kỹ sư hoặc cử nhân tùy theo ngành. Phần kiến thức này được giảng dạy trên cơ sở nền tảng của phần giáo dục đại cương.

Em có thể liên hệ xem chương trình đào tạo trong Niên giám (đối với khóa tuyển sinh 2014 trở về trước) hoặc trên website Cổng thông tin sinh viên --> Đào tạo --> Sơ đồ đào tạo - tích lũy (đối với khóa tuyển sinh 2015 trở về sau).

? Em còn nợ môn, mà môn đó hiện nay không được tổ chức giảng dạy nữa, em phải làm thế nào?

 Nếu môn đó không được tổ chức giảng dạy nữa thì em phải học môn học khác để thay thế đang còn tổ chức giảng dạy. Môn học này do Khoa quản lý môn đề xuất. Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin môn thay thế. (Nếu Khoa xác nhận môn tương đương nhưng chưa có công văn gửi Phòng Đại học thì sinh viên làm đơn và có ý kiến của Khoa).

 

? Em có thể xem chương trình đào tạo ở đâu? Thời gian tối đa để em hoàn thành chương trình học là bao lâu?

Em có thể xem kế hoạch đào tạo trên  website của khoa, văn phòng khoa hoặc tham khảo trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Sơ đồ đào tạo.

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm:

Niên chế (Đại học khóa 11 trở về trước):

- Các ngành đào tạo 4 - 4.5 năm: cộng thêm 2 năm

- Các ngành đào tạo 5 năm: cộng thêm 3 năm

- Cao đẳng: cộng thêm 2 năm

Học chế tín chỉ: thời gian thiết kế cho chương trình (đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến năm năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông), cộng với 4 học kỳ đối với các khoá học 3 năm trở xuống; 6 học kỳ đối với các khoá học trên 3 năm đến 4 năm; 7 học kỳ đối với các khóa học trên 4.5 năm; và 8 học kỳ đối với khóa học 5 năm. Một số trường hợp khác Hiệu trưởng sẽ xem xét cho gia hạn thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

 Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên 1 và ưu tiên 2 theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình với điều kiện sinh viên phải đăng ký và tham gia học trong tất cả các học kỳ, không tự ý bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

 

? Em là đối tượng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, vậy thời gian đào tạo của em có khác không?

 Sinh viên niên chế: được cộng thêm 1 năm học vào thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

-  Các ngành đào tạo 4 - 4.5 năm: cộng thêm 3 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

-  Các ngành đào tạo 5 năm: cộng thêm 4 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

-  Cao đẳng: cộng thêm 3 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

Sinh viên hệ tín chỉ: Nếu là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học  thì không hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình với điều kiện sinh viên phải đăng ký và tham gia học trong tất cả các học kỳ, không tự ý bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

Đối tượng ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo gồm:

-     Nhóm đối tượng ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

+ Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

Đối tượng 04:

Con liệt sĩ.

Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.

Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

+ Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

-     Nhóm đối tượng ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

Đối tượng 05:

Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1.

Đối tượng 06:

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Đối tượng 07:

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm.

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

? Môn tự chọn cho chuyên ngành Ngân hàng là gì? Ngành Tài chính là gì?

        Hiện nay, chương trình đào tạo có sự khác nhau giữa các đối tượng là sinh viên trúng tuyển từ năm 2011 trở về trước, Sinh viên trúng tuyển năm 2012 đến năm 2014 và sinh viên trúng tuyển từ năm 2015 trở về sau. Trong 2 đối tượng này cũng có sự khác biệt giữa bậc đào tạo Đại học và bậc Cao đẳng. Để biết chi tiết môn học tự chọn cho từng chuyên ngành, sinh viên xem trong sơ đồ chương trình đào tạo áp dụng cho khóa trúng tuyển của mình.

 

? Điều kiện và thủ tục chuyển trường cụ thể như thế nào?

 Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

-   Trong thời gian học  tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do đặc biệt khác cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

-   Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

-   Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường và trường xin chuyển đến; 

Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

-   Sinh viên đã tham dự  kỳ  thi tuyển sinh theo đề  thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

-   Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;
-   Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Thủ tục tiếp nhận sinh viên chuyển trường:

-   Sinh viên bên ngoài xin chuyển đến trường phải làm đơn xin chuyển trường gửi Hiệu trưởng (nộp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ) ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới, trong đơn phải ghi rõ lý do xin chuyển trường và nộp kèm các minh chứng về điểm trúng tuyển đầu vào ở trường cũ, ngành đang học và bảng kết quả học tập chương trình cũ, và minh chứng khác (nếu có).

-   Hiệu trưởng  xem xét quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các môn học mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và một số môn học phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên chuyển đi và của Trường.

? Tín chỉ là gì?

     Tín chỉ được sử dụng để  tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ  được quy định bằng  15 tiết  học lý thuyết và  30 giờ chuẩn bị bài ở nhà; 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận và 30 giờ tự học, tự nghiên cứu hoặc thực tập, đồ án.

    Sinh viên cần dành tối thiểu 30 giờ tự học đối với 1 tín chỉ lý thuyết, thực hành, thực tập.

    Hiệu trưởng sẽ quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng môn học cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành đào tạo.

? Em cần phải tích lũy bao nhiêu tín chỉ mới được ra trường?

     Trong chương trình khung đào tạo đã thể hiện rõ tổng số số tín chỉ đạt được để được tốt nghiệp. Mỗi ngành học sẽ quy định số tín chỉ khác nhau.

? Môn học trước và môn học tiên quyết là gì?

 Môn học tiên quyết : của môn học 2 là môn học mà sinh viên học phải đạt yêu cầu mới  được học môn học 2. Ký hiệu trên sơ đồ đào tạo là mũi tên nét liền.

Môn học trước : của môn học 2 là môn học mà sinh viên từng học và có điểm. Ký hiệu trên sơ đồ đào tạo là mũi tên nét đứt.

Môn học song hành : môn học 1 và 2 là hai môn song hành có nghĩa là sinh viên có thể đăng ký học trong cùng một học kỳ hoặc có thể học môn 1 trước, tuy nhiên không thể đăng ký học môn 2 trước.

 

 

? Em muốn tốt nghiệp sớm khoảng 2 năm có được không?

        Theo quy định hiện hành thì sinh viên chỉ cần tích luỹ đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo thì sẽ được tốt nghiệp. Tuy nhiên, các em cần có kế hoạch học tập thông minh, không nên hấp tấp, vội vàng mà nên căn cứ vào sức học của mình mà đăng ký môn học.

 

? Thông tin 3 nội dung đạo đức của sinh viên là gì? Sinh viên có thể xem ở đâu?

Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức:

1. Học tập đạt kết quả tốt để báo hiếu cha mẹ

2. Tôn trọng luật pháp, nội quy Nhà trường

3. Ý thức vì cộng đồng, không ích kỷ

 Sinh viên xem chi tiết trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Quy chế học vụ, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

? Để làm thẻ sinh viên, sinh viên cần phải làm gì?

Điều kiện để sinh viên được cấp thẻ sinh viên là: Phải nhập hồ sơ sinh viên đầy đủ (sinh viên vào mục "Quản lý thông tin sinh viên" và điền đầy đủ hồ sơ sinh viên ) và sinh viên có chụp hình làm thẻ sinh viên.

Khi có thẻ, sinh viên sẽ được nhận thẻ ở văn phòng Khoa đối với sinh viên không ở Ký túc xá (KTX). Đối với sinh viên ở KTX thì sẽ nhận thẻ có gắn chíp ở KTX.

? Khi học học phần Tiếng Anh cuối cùng của chương trình đào tạo, em có bắt buộc phải đăng ký thi tiếng Anh đầu ra không?

Trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn Tiếng Anh cuối và đạt điểm P (đối với sinh viên chương trình Tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2017 trở về sau và Chương trình Chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau) và đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (đối với chương trình Tiêu chuẩn Khóa tuyển sinh 2016 trở về trước và trước đối với chương trình Chất lượng cao Khóa tuyển sinh 2018 trở về trước).

Sinh viên có thể tham gia kỳ thi Tiếng Anh quốc tế theo thông báo của Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo hoặc em có thể chủ động đăng ký thi ở các trung tâm ngoài trường. Đồng thời, sinh viên phải lên kế hoạch thi và nộp bảng điểm về trường cho phù hợp để đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học ở học kỳ 8.

Tuy nhiên, nếu sinh viên đạt điểm E ở kỳ thi kết thúc môn thì phải đăng ký học lại Tiếng Anh cuối vào học kỳ kế tiếp (đối với chương trình Tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2017 trở về sau và chương trình Chất lượng cao khóa tuyển sinh 2019 trở về sau).

? Sinh viên có vật giá trị trong cặp xách/ Balo có cách nào để đem vào thư viện được không?

       Qui định để đồ tại tầng hầm lửng của Thư viện có ghi là không để vật dụng có giá trị. Vì vậy, vật giá trị của sinh viên được phép mang lên Thư viện. Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt mỹ quan, Sinh viên có thể sử dụng túi của Thư viện để cất vật dụng vào và mang lên Thư viện hoặc tự trang bị túi cho phù hợp. Tuy nhiên, Sinh viên lưu ý là không dùng Cặp sách/Balo đựng các vật dụng này để mang lên Thư viện nhé. Vì nhằm mục đích kiểm soát an ninh tài sản của Thư viện, Cặp sách/ Balo không được phép mang vào Thư viện.

? Các lỗi vi phạm khi Sinh viên ở ký túc xá có liên quan hay ảnh hưởng gì với kết quả học tập rèn luyện gì trường học hay không?

 Tùy theo số lần vi phạm và mức độ vi phạm của sinh viên mà KTX sẽ có hình thức xử lý riêng, đối với các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của SVNT ( Hút thuốc, uống rượu,...) KTX sẽ lập hồ sơ đưa lên hội đồng Nhà trường để xử lý.

? Em thuộc diện con của cán bộ công đoàn thì được hỗ trợ bao nhiêu tiền phí ký túc xá?

 Theo công văn hỗ trợ con em CBCĐ, mỗi tháng sẽ hỗ trợ 100.000đ cho sinh viên là con em CBCĐ và được thanh toán 01 lần vào cuối năm học.

Tổ chức đào tạo

? Em là sinh viên năm thứ nhất, vì lý do gia đình em muốn xin được bảo lưu kết quả học tập 1 năm. Vậy em cần làm những thủ tục gì?

 1. Điều kiện để nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân:

- Điểm trung bình tích lũy >=5.0

- Không nợ học phí (tính đến thời điểm sinh viên đề nghị nghỉ học tạm thời)

- Học ở trường ít nhất 1 học kỳ

2. Thủ tục nghỉ học tạm thời:

- In mẫu đơn nghỉ học tạm thời trên website phòng Đại học --> Biểu mẫu, điền thông tin đầy đủ;

- Đính kèm minh chứng cho lý do nghỉ học tạm thời.

Sau đó, sinh viên gửi hồ sơ về Khoa để xin ý kiến, Phòng Tài chính xác nhận học phí và nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

Sau 14 ngày (ngày làm việc), Nhà trường sẽ trả kết quả giải quyết đơn cho sinh viên. Trong thời gian chờ giải quyết đơn, sinh viên vẫn tham gia học và thực hiện các nghĩa vụ khác như những sinh viên bình thường.

Nếu sinh viên nộp đơn trước khi học kỳ thực học bắt đầu theo kế hoạch thời gian năm học của Trường ban hành ít nhất 02 tuần, sẽ được xem xét giải quyết hủy các môn học và không đóng học phí trong học kỳ đó. Trường hợp sinh viên nộp đơn sau thời gian trên, sinh viên phải thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường và chỉ được xem xét rút môn học không hoàn lại học phí trong học kỳ sinh viên xin nghỉ.

 Khi muốn trở lại học tiếp tại trường, sinh viên phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .

? Em đã làm đơn xin bảo lưu 1 học kỳ, nhưng học kỳ này vì nhiều lý do em vẫn chưa thể tiếp tục học nữa, em phải làm thế nào?

Đến thời hạn nhập học, em phải làm đơn xin gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời, đính kèm các minh chứng liên quan. Sau đó, em gửi đơn về Khoa xin ý kiến và nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

 

? Trong trường hợp nào thì em sẽ bị buộc thôi học ở trường?

 Đối với Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước:

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, sinh viên bị cảnh báo khi rơi vào các điều kiện;

a)   Đối với sinh viên trong thời hạn khóa học: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 3,00 đối với 2 học kỳ liên tiếp; không đăng ký học Tiếng Anh hoặc không đạt học phần Tiếng Anh đối với sinh viên chưa đạt Tiếng Anh theo quy định bị ngưng học các môn học khác ngoại trừ Tiếng Anh.

b)   Đối với sinh viên trễ tiến độ: sinh viên không đăng ký môn học, không đi học và không tham gia hoạt động của Trường trong học kỳ (trừ trường hợp xin nghỉ học tạm thời hoặc đã hoàn thành các học phần trong CTĐT nhưng chưa đến đợt xét tốt nghiệp).

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Bị cảnh báo kết quả học tập hai lần liên tiếp vì rơi vào các trường hợp thuộc các trường hợp được quy định ở trên phần cảnh báo học vụ;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường.

Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến năm năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

-   Các ngành đào tạo 3 năm: cộng với 4 học kỳ

-   Các ngành đào tạo 4 năm: Cộng 6 học kỳ

-   Các ngành đào tạo 5 năm: cộng 8 học kỳ

 c) Bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

 
Đối với Khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau:

Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ chính, sinh viên bị cảnh báo khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đối với sinh viên còn trong thời hạn khóa học:  Có tổng số tín chỉ đạt trong học kỳ ít hơn 50% khối lượng tín chỉ tối thiểu (trừ học kỳ cuối khóa học và sinh viên không đạt trình độ tiếng Anh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế này); điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 3,00 đối với 2 học kỳ liên tiếp; không đăng ký môn học trong học kỳ (trừ trường hợp đã hoàn thành CTĐT); không đăng ký học tiếng Anh hoặc không đạt môn học tiếng Anh đối với sinh viên chưa đạt tiếng Anh theo quy định bị ngưng học các môn học khác ngoại trừ tiếng Anh;

b) Đối với sinh viên trễ tiến độ: Sinh viên không đăng ký môn học, không đi học và không tham gia hoạt động của Trường trong học kỳ (trừ trường hợp xin nghỉ học tạm thời hoặc đã hoàn thành các môn học trong CTĐT nhưng chưa đến đợt xét tốt nghiệp).

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc vào một trong các trường hợp:

a) Bị cảnh báo kết quả học tập hai lần liên tiếp vì rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này;

c) Bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của Trường.

d) Hết thời hạn nghỉ học tạm thời không nhập học lại theo quy định.

? Hiện tại trình độ tiếng Anh của em vẫn chưa đủ để hiểu và học theo các slide bài giảng bằng tiếng Anh. Giải pháp nào cho vấn đề này ạ?

        Về việc slide bài giảng bằng tiếng Anh được triển khai theo chương trình giảng dạy Top 100 mà nhà trường đang triển khai. Thời gian đầu còn mới nên sinh viên vẫn chưa chuẩn bị đủ lượng ngoại ngữ để lĩnh hội được những kiến thức trong đó. Các giảng viên vẫn đang chuyển giao phương pháp theo từng bước: dạy song song giáo trình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đồng thời, những bạn giỏi tiếng Anh trong lớp sẽ hỗ trợ dịch thuật cho những bạn yếu ngoại ngữ hơn.

? Thầy/Cô cho em hỏi thời gian quá hạn đào tạo ở ngành thứ hai?

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Nghĩa là:

Đối với khóa 2012 - 2014:

-        Sinh viên học chương trình đào tạo 4 năm: được cộng thêm 6 học kỳ

-        Sinh viên học chương trình đào tạo >=4.5: được cộng thêm 7 học kỳ

 Đối với khóa 2015 trở về sau:

-        Khóa học 4 năm: được cộng thêm 6 học kỳ

-        Khóa học 5 năm: được cộng thêm 8 học kỳ.

 Một số trường hợp khác, Hiệu trưởng sẽ xem xét cho gia hạn thời gian tối đa hoàn thành chương trình.

? Thầy/Cô cho em hỏi những môn em đã hoàn tất chương trình học ở ngành thứ nhất, tương đương với môn học trong chương trình ngành hai, vậy em có được miễn học những môn này ở ngành thứ hai không? Em cần phải làm gì để được chuyển điểm những môn học này trong ngành thứ hai?

Sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất sang chương trình thứ hai.

Nhà trường sẽ tự cập nhật điểm của những môn này sang ngành thứ hai, sinh viên không cần làm đơn.

? Sinh viên được nghỉ học tạm thời trong các trường hợp nào?

Dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước:

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

-  Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

-  Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

-  Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5.00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức.

-  Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

Nếu sinh viên nộp đơn trước khi học kỳ bắt đầu theo kế hoạch thời gian năm học của Trường ban hành ít nhất 02 tuần, sẽ được xem xét giải quyết hủy các môn học và không đóng học phí trong học kỳ đó. Trường hợp sinh viên nộp đơn sau thời gian trên, sinh viên phải thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường và chỉ được xem xét rút môn học không hoàn lại học phí trong học kỳ sinh viên xin nghỉ.

Dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau:

1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

 d) Vì lý do cá nhân khác nhưng sinh viên phải học tối thiểu 01 học kỳ ở Trường, không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật, phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức.

? Khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau có nguyện vọng đăng ký học thêm ngành thứ 2 song song với ngành thứ nhất thì cần phải làm gì?

 1. Sinh viên có thể đăng ký học thêm các môn học của một chương trình khác, ngành khác để bổ sung kiến thức, kỹ năng.Sinh viên chỉ được hưởng các quyền lợi chính thức và được xem xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai khi đã đăng ký thành công học chương trình thứ hai.

2.Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất; riêng một số ngành đặc thù (về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật,...), sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình thứ hai do Khoa chuyên môn xét.

- Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai khi đã kết thúc năm thứ nhất của chương trình thứ nhất và có số tín chỉ tích lũy lớn hơn số tín chỉ trung bình của một năm học theo chương trình đào tạo chuẩn;

- Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: (1) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; (2) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

- Sinh viên không thuộc diện có điểm đánh giá rèn luyện yếu ở chương trình thứ nhất;

- Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 (một) lần trong suốt khóa học.

3. Thủ tục đăng ký học thêm chương trình thứ hai:

- Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai bằng cách nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên theo thông báo của Phòng Đại học. Đơn của sinh viên được Phòng Đại học tổng hợp để trình Hiệu trưởng quyết định.

- Nếu được chấp nhận, sinh viên căn cứ vào CTĐT thứ hai để đăng ký môn học theo kế hoạch chung của Trường.

4. Sinh viên học hai chương trình chỉ được hưởng các chế độ quyền lợi đối với chương trình thứ nhất.

5. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

6. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những môn học có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

 

7. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí học chương trình thứ hai từ 02 năm trở lên cho đến thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

 

Đăng ký môn học

? Em có thể đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu môn trong một học kỳ?

Dành cho Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước: 

Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

-     Sinh viên có học lực trung bình trở lên đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ/ học kỳ (trừ 2 học kỳ cuối khóa học).

-     Sinh viên có học lực trung bình: không đăng ký quá 28 tín chỉ/học kỳ

-     Trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu:

   + Tối thiểu: 10 tín chỉ/ học kỳ (trừ 2 học kỳ cuối khóa học). 

   + Tối đa: không quá 20 tín chỉ/ học kỳ           

-     Học lực trung bình - khá: không quá 33 tín chỉ/học kỳ

-      Học lực khá: không quá 36 tín chỉ/học kỳ

-      Học lực giỏi, xuất sắc: không quá 40 tín chỉ/học kỳ

-      Học kỳ phụkhông quy định khối lượng học tập tối thiểu.

-     Trong học kỳ hè, sinh viên chỉ được đăng ký khối lượng học tập không vượt quá 18 tín chỉ.

-     Trong học kỳ dự thính, sinh viên chỉ được đăng ký khối lượng học tập không vượt quá 09 tín chỉ.

 Tuy nhiên, việc đăng ký các môn học sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng môn học và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

Dành cho Khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau:

Khối lượng học tối thiểu mà sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được thực hiện theo quy định sau:

-     Số tín chỉ tối thiểu cho mỗi học kỳ chính là 10 tín chỉ (trừ học kỳ cuối khóa học và sinh viên không đạt trình độ tiếng Anh quy định). Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở các học kỳ phụ (học kỳ hè, học kỳ dự thính)

-     Các sinh viên không đạt trình độ tiếng Anh được quy định trong Quy định đào tạo tiếng Anh của Trường sẽ bị hạn chế số tín chỉ đăng ký hoặc phải ngừng học các môn học khác ngoại trừ môn tiếng Anh.

  Khối lượng học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký trong mỗi học kỳ được thực hiện theo quy định sau:

-     Sinh viên được phép đăng ký nhiều môn học hơn so với số lượng môn học theo tiến độ chương trình đào tạo nhưng vẫn đảm bảokhông vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn; và thực hiện theo đúng quy định, quy trình đăng ký môn học của Trường.

-     Trong học kỳ hè, sinh viên chỉ được đăng ký khối lượng học tập không vượt quá 18 tín chỉ.

-     Trong học kỳ dự thính, sinh viên chỉ được đăng ký khối lượng học tập không vượt quá 09 tín chỉ.

? Em muốn đăng ký môn học cho học kỳ tới. Vậy, em cần làm những gì?

Bước 1:

Đối với sinh viên chương trình Tiêu chuẩn: Sinh viên (SV) xây dựng Kế hoạch học tập (KHHT) của mỗi học kỳ (HK) bằng cách liệt kê các môn học cần phải học trong HK đó dựa trên chương trình đào tạo, danh sách các môn học dự kiến được giảng dạy và tham khảo ý kiến của giảng viên cố vấn (GVCV). 

Sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình Đại học bằng Tiếng Anh chỉ đăng ký KHHT các môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng HP3, HP4, các môn học thuộc nhóm Kỹ năng phát triển bền vững, các môn học đã học nhưng chưa đạt hoặc các môn học trễ tiến độ. Các môn học theo tiến độ chương trình đào tạo HK2/2021-2022 nhà trường sẽ đăng ký KHHT cho SV.

Bước 2:

Sinh viên chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao: SV dựa vào KHHT và thời khóa biểu trong HK do trường công bố để đăng ký môn học theo kế hoạch đăng ký môn học của Trường. Trong khoảng thời gian đăng ký môn học dành cho SV (được sắp xếp theo khoa), SV có thể điều chỉnh việc đăng ký môn học. Sau thời gian trên, kết quả đăng ký môn học của sinh viên sẽ được cố định, sinh viên không được điều chỉnh môn học.

Sinh viên chương Đại học bằng Tiếng Anh chỉ đăng ký những môn mà sinh viên có đăng ký KHHT còn những môn đúng lộ trình Nhà trường sẽ xếp lớp cho sinh viên. Sinh viên kiểm tra môn cập nhật và phản hồi nếu có.

Bước 3:

Trường xử lý kết quả SV đã đăng ký môn học và công bố cho SV kiểm tra, điều chỉnh nếu cần. (SV chỉ được phép điều chỉnh khi có lý do chính đáng như bị hủy nhóm môn học nên đăng ký lại nhóm môn học mới).

Bước 4:

SV cập nhật kết quả đăng ký môn học và đóng học phí theo đúng thời gian quy định.

? Em muốn học để cải thiện điểm thì cần làm những thủ tục gì?

Đối với các môn học đã tích luỹ, sinh viên có thể đăng ký học lại để cải thiện điểm. Sinh viên học theo học chế tín chỉ thì điểm cao nhất trong các lần học sẽ là kết quả cuối cùng của môn học đó.

Việc đăng ký môn học để cải thiện điểm giống như việc em đăng ký các môn học khác trong học kỳ.

? Học kỳ dự thính là gì? Học vào buổi nào? Học phí một tín chỉ là bao nhiêu?

        Học kỳ dự thính là học kỳ phụ, được mở song song với 2 học kỳ chính là HK1 và HK2, gọi là HK dự thính 1, HK dự thính 2 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học vượt, học cải thiện hoặc học trả nợ môn, học thêm chuyên ngành 2.

        Học kỳ dự thính học vào buổi tốiHọc phí học kỳ dự thính buổi tối sẽ áp dụng mức học phí tại thời điểm đăng ký học nhân với hệ số ngoài giờ 1,2.

        Sinh viên không được đăng ký quá 09 tín chỉ để đảm bảo chất lượng học tập.

        Kết quả học tập học kỳ dự thính không được tính gộp vào kết quả học tập trong HK chính để tính điểm trung bình chung học kỳ nhằm mục đích xét học bổng, khen thưởng và xử lý học vụ. Kết quả các môn học trong HK dự thính nếu đạt sẽ được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên.

? Lợi ích của việc học chuyên ngành 2 ?

      Xã hội ngày càng phát triển và đặt ra những yêu cầu cao đối với người lao động, những người có kiến thức chuyên môn của nhiều lĩnh vực sẽ có nhiều lợi thế hơn. Với việc học 2 chương trình (hay chuyên ngành 2) thì trong cùng 1 khoảng thời gian, Sinh viên có thể học cùng lúc 2 chương trình và khi tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng, có 2 chuyên môn khác nhau, thuận lợi hơn khi xin việc cũng như trong quá trình làm việc.

? Em đã đăng ký kế hoạch học tập cho một môn học, bây giờ em không muốn đăng ký lịch học cho môn đó được không?

       Kế hoạch học tập (KHHT) của sinh viên là cơ sở để nhà trường sắp xếp thời khóa biểu và lên lịch học cho sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể bổ sung hoặc điều chỉnh KHHT trong thời gian đăng ký KHHT chính thức và thời gian giảng viên cố vấn hỗ trợ sinh viên điều chỉnh KHHT. Sau thời gian trên, KHHT của sinh viên được cố định, không được chỉnh sửa, sinh viên phải đăng ký đúng các môn đã xây dựng trong KHHT. Do đó, sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký KHHT của mình.

? Nếu vì một lý do nào đó khiến em không thể đăng ký một môn học tiên quyết, làm ảnh hưởng đến việc không đăng ký được các môn học tiếp theo, vậy em có bị trễ thêm nửa năm hoặc 1 năm hay không?

Sinh viên vẫn có thể đăng ký những môn học khác để bù vào thời biểu còn trống, hoặc đăng ký bù vào học kỳ tiếp theo có lớp.

 

? Em rớt môn trong nhóm tự chọn, vậy em có cần đăng ký học lại môn đó không hay có thể đăng ký môn học khác để thay thế?

Đối với môn tự chọn chưa đạt sinh viên có thể chọn lại chính môn học đó hoặc môn tự chọn khác cùng nhóm để cho đủ tín chỉ. Không nhất thiết phải học lại môn tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ tín chỉ cần thiết.

Tuy nhiên, điểm môn tự chọn không đạt vẫn tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy. Nếu sinh viên có nhu cầu xin không tính điểm môn tự chọn (không đạt) thì có thể nộp đơn tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để phòng Đại học xem xét vào học kỳ cuối của khóa học. 

 

? Em đang học ngành 2, không gặp vấn đề học lực nhưng em cảm thấy không muốn học nữa do không phù hợp, em có thể ngưng không học nữa được không?

Em có thể làm đơn đề nghị ngưng học Chuyên ngành 2 nộp Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ. Tuy nhiên, em nên cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định vì sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 lần trong suốt khóa học.   

 

? Sinh viên đã biết bơi, muốn chuyển sang học môn GDTC 1 khác thay thế môn bơi thì cần làm gì?

Nếu sinh viên đã biết Bơi và muốn chuyển sang môn GDTC 1 khác thay thế môn bơi.

+ Nộp đơn xin đăng ký kiểm tra kỹ năng thực hành bơi lội, nộp đơn tại văn phòng Khoa Khoa học Thể thao. Sinh viên thực hiện bài thi đánh giá theo đề cương chi tiết môn học (kỹ thuật bơi ếch):

* Hoàn thành cự ly bơi (50m: đối với nữ, 100m: đối với nam).

* Thực hiện đúng kỹ thuật bơi ếch

* Hoàn hành nội dung đứng nước

Sinh viên đạt điểm tối đa (10 điểm) các tiêu chí trên, được giải quyết chuyển môn bơi lội sang học một môn GDTC -1 khác thay thế.

+ Đơn sinh viên nộp trong vòng 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu ở văn phòng Khoa Khoa học Thể thao.

? Em rớt môn GDTC1- Thể dục thì em có thể học môn học khác thay thế không ạ?

Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm. Như vậy, nếu em rớt môn GDTC1- Thể dục thì em có thể học thay thế bằng 1 trong 8 môn học sau (không nhất thiết phải học lại môn Thể dục):

1. GDTC 1 – Bóng đá (D01101)
2. GDTC 1 – Taekwondo (D01102)
3. GDTC 1 – Bóng chuyền (D01103)
4. GDTC 1 – Cầu lông (D01104)
5. GDTC 1 – Thể dục (D01105)
6. GDTC 1 – Quần vợt (D01106)
7. GDTC 1 – Thể hình Fitness (D01120)
8. GDTC 1 – Hatha yoga (D01121)

? Môn học trước và môn học tiên quyết khác nhau như thế nào?

Môn học tiên quyết là môn học mà em phải học xong và có kết quả đạt trước khi đăng ký học môn sau. Còn môn học trước là môn em chỉ cần đăng ký và xác nhận học xong môn (có thể chưa đạt) trước khi đăng ký môn học sau.

 

 

? Tại sao em đăng ký môn học nhưng nhà trường lại hủy môn học mà em đã đăng ký?

        Vì nhóm mà em đăng ký không đủ số lượng tối thiểu nên nhà trường không mở lớp. Em có thể lựa chọn những nhóm học khác hoặc môn học khác để đăng ký vào đợt đăng ký môn học dành cho sinh viên đăng ký lại các nhóm môn học bị hủy do không đủ số lượng. Thời gian chi tiết, em vui lòng xem trong thông báo đăng ký môn học.

 

 

? Đăng ký môn học có thể huỷ một số môn trong đăng ký kế hoạch học tập không ?

        Về nguyên tắc, khi kết thúc thời gian đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) thì sinh viên không được phép hủy môn đã đăng ký trong KHHT. Sinh viên chỉ được quyền hủy môn trong thời gian Giảng viên cố vấn  (GVCV) hỗ trợ sinh viên kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký và phải làm đơn trình bày rõ lí do xin hủy. Hoặc trong các trường hợp: trùng thời khóa biểu, vướng điều kiện môn học trước, môn học tiên quyết, lớp đầy…Do đó, sinh viên cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ khi đăng ký KHHT.

 

? Sau khi đăng ký kế hoạch học tập muốn tăng hay giảm thêm môn học sinh viên phải làm thế nào?

          Trong thời gian Giảng viên cố vấn  (GVCV) hỗ trợ sinh viên kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký, sinh viên có thể làm đơn xin GVCV đăng ký thêm hoặc hủy bớt môn học. Thời gian này thể hiện rõ trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của các học kỳ chính.

 

? Khi đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học, mạng báo là đã đăng ký thành công, nhưng sau đó mở lại thì một môn học nào đó không có trong danh sách hoặc thừa. Vậy em phải làm sao?

        Sinh viên có thể nộp đơn trực tuyến đề nghị phòng Đại học kiểm tra lại kết quả đăng ký kế hoạch học tập hoặc kết quả đăng ký môn học của mình trên Cổng thông tin sinh viên.

 

? Em là sinh viên hệ liên thông, em còn nợ 1 môn chuyên ngành, nhưng môn đó hiện nay khóa mới không học, vậy em có thể đăng ký trả nợ với lớp chính quy ban ngày được không?

       Nếu môn này có khối lượng kiến thức và tín chỉ tương đương nhau thì em có thể đăng ký trả nợ với lớp chính quy ban ngày.

 

? Em còn nợ môn, mà môn đó hiện nay không được tổ chức giảng dạy nữa, em có thể đăng ký xin mở lớp môn học hoặc đăng ký môn khác thay thế được không?

           Nếu môn đó không được tổ chức giảng dạy nữa thì em phải học môn học khác để thay thế đang còn tổ chức giảng dạy. Môn học này do Khoa quản lý môn đề xuất. Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin môn thay thế. (Nếu Khoa xác nhận môn tương đương nhưng chưa có công văn gửi Phòng Đại học thì sinh viên làm đơn và có ý kiến của Khoa).

 

? Em đăng ký môn học trễ, em làm sao để đăng ký lại?

           Trước mỗi học kỳ, phòng Đại học sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đăng ký kế họach học tập và đăng ký môn học qua website Đăng ký môn học và website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo. Sinh viên có trách nhiệm theo dõi và thực hiện đúng tiến độ. Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo.

 

? Nếu môn học tự chọn không đạt thì em có thể học môn tự chọn khác được không?

          Đối với môn tự chọn chưa đạt sinh viên có thể chọn lại chính môn học đó hoặc môn tự chọn khác cùng nhóm để cho đủ tín chỉ. Không nhất thiết phải học lại môn tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ tín chỉ cần thiết.

       Hiện nay, điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn nhưng chưa đạt, nên sinh viên cần liên hệ với Giảng viên cố vấn để được tư vấn cách chọn môn học hợp lý. Nếu sinh viên chọn học môn khác để học thay thế thì ở học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên có thể nộp đơn xin không tính điểm môn học tự chọn không đạt tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ. Riêng đối với các môn Giáo dục Thể chất, SV không cần làm đơn xin không tính điểm môn tự chọn không đạt do điểm của môn học này không ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy và phòng Đại học sẽ loại bỏ điểm rớt trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên.

? Em đã đăng ký lịch học cho một môn học, bây giờ em muốn rút môn học đó được hay không?

Em có thể nộp đơn rút môn học trên website Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến trong 7 tuần đầu của HK chính và 2 tuần đầu của HK hè. Em không được phép rút các môn học đã kết thúc giảng dạy theo thời khóa biểu và có kết quả đánh giá môn học (dành cho các môn thí nghiệm, thực hành, kỹ năng, đồ án,...).

Trong các học kỳ chính, số môn học còn lại sau khi rút bớt không được dưới số tín chỉ quy định cho từng loại học lực:

-  Học lực trung bình trở lên: tối thiểu 14 tín chỉ (trừ 2 học kỳ cuối của khóa học).

-  Học lực yếu: tối thiểu 10 tín chỉ.

Tuy nhiên, việc rút môn học sẽ không được hoàn lại học phí. Điểm môn học em xin rút bớt sẽ được ghi nhận là điểm R và không ảnh hưởng đến điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy.  Khi nộp đơn, hệ thống sẽ thông báo kết quả nộp và thời gian kiểm tra lại kết quả giải quyết đơn.

Em nên cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn, tránh rút các môn học trước và môn tiên quyết vì việc rút các môn học này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký môn học sau này của em.

? Sinh viên hệ chính quy có được phép trả nợ với hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông, VB2 được không ? Sinh viên bậc đại học có được phép trả nợ với bậc cao đẳng không?

-       Sinh viên hệ chính quy không được trả nợ với hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông, VB2.

-       Sinh viên bậc Đại học được trả nợ với bậc cao đẳng, nếu môn học đó có cùng mã môn. 

? Em muốn đăng ký học lại và đăng ký học cải thiện điểm thì cần phải làm gì?

 -Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống như thủ  tục đăng ký môn học lần đầu. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ học kỳ nào mà môn học có mở lớp.

- Đối với môn học bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký  học lại để  cải thiện điểm. Điểm của tất cả  các lần học được ghi trong bảng điểm các học kỳ và trong bảng điểm tốt nghiệp. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy. 

- Đối với môn học bắt buộc hoặc môn học lựa chọn bắt buộc theo ngành/chuyên ngành, nếu sinh viên có điểm tổng kết môn học không đạt thì bắt buộc phải đăng ký học lại khi môn học đó được tổ chức giảng.

- Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ.  Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tương ứng. 

Hiện nay điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn nhưng chưa đạt, em nên liên hệ với giảng viên cố vấn để được tư vấn cách chọn môn học hợp lý. Nếu sinh viên chọn học môn khác, ở học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên có thể nộp đơn xin không tính điểm môn học tự chọn không đạt.

Sinh viên nên tham khảo quy định về tiền học phí trước khi đăng ký môn học tránh bị động về tài chính.

 

? Em có thể xem thời khóa biểu học bằng cách nào ạ?

Để kiểm tra thời khóa biểu, em vui lòng đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên --> Phân hệ Đào tạo --> Chọn Đăng ký môn học --> Chọn menu Thông tin --> môn đã đăng ký và chọn học kỳ cần xem thời khóa biểu.

Ngoài ra, em cũng có thể vào Cổng thông tin sinh viên --> phân hệ Đào tạo --> Chọn Thời khóa biểu --> chọn chọn học kỳ cần xem và chọn Thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra lịch học.

? Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước có nguyện vọng đăng ký học thêm ngành thứ 2 song song với ngành thứ nhất thì cần phải làm gì?

1.   Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một  chương trình thứ  hai  để  khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2.   Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất; Riêng một số ngành đặc thù (về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật,...), sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình thứ 2 do khoa chuyên môn xét.

-  Sinh viên đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

-  Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu hoặc kết quả hoạt động ngoại khóa yếu ở chương trình thứ nhất;

- Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 lần trong suốt khóa học.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những môn học có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

3.   Thủ tục đăng ký học thêm chương trình thứ hai:

Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai bằng cách nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên theo thông báo của phòng Đại học. Đơn của sinh viên được phòng Đại học tổng hợp để trình Hiệu trưởng quyết định.

 - Bướ­c 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.

Bướ­c  2: Chọn học kỳ cần đăng ký, chọn loại đơn "Đăng ký chuyên ngành 2”. 

Lưu ý: trường hợp sinh viên không nộp đơn trực tuyến trên hệ thống thông tin sinh viên được, sinh viên làm đơn có ý kiến của GVCV, ý kiến Khoa quản lý chuyên ngành thứ hai và nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ để phòng Đại học xem xét.

-  Nếu được chấp nhận, SV căn cứ vào KHHT chương trình thứ hai để đăng ký môn học theo chương trình chung của Trường.

4.   SV học hai chương trình chỉ được hưởng các chế độ quyền lợi đối với chương trình thứ nhất.

5.   Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.  

6.   Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

? Sinh viên chương trình chất lượng cao đăng ký học lại hoặc đăng ký học trước tiến độ các môn với chương trình tiêu chuẩn hoặc lớp chất lượng cao thì có được không và cách thức đăng ký như thế nào?

Sinh viên chương trình CLC khi đăng ký học lại sẽ đăng ký với lớp CLC, cách thức sinh viên CLC đăng ký học lại hoặc học vượt với lớp CLC như sau:

- Sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Đại học và đăng ký môn học theo thời gian được ghi trong thông báo.

- Trong trường hợp môn học tương đương hay môn học cần đăng ký không còn mở thì sinh viên có nguyện vọng trả nợ với chương trình tiêu chuẩn thì phải làm đơn (có ý kiến của Khoa quản lý sinh viên), sau đó nộp trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ E.0001 để Phòng Đại học xem xét.

? Sinh viên chương trình tiêu chuẩn học trả nợ với lớp chất lượng cao được không? Cách thức đăng ký như thế nào? (Trường hợp môn học đó không mở cho chương trình tiêu chuẩn mà chỉ mở cho sinh viên lớp chất lượng cao – Nếu cùng mã môn, tín chỉ)?

Sinh viên học chương trình tiêu chuẩn không đăng ký môn học chung với sinh viên chương trình Chất lượng cao được vì chương trình đào tạo và học phí khác nhau.

Trường hợp môn học sinh viên có nhu cầu đăng ký không còn mở cho chương trình tiêu chuẩn và cũng không có môn tương đương, thay thế mà lớp CLC (có cùng mã môn học, cùng số tín chỉ) thì sinh viên làm đơn, xin ý kiến Khoa quản lý môn, nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ E.0001 để Phòng Đại học xem xét.

? Em đã đăng ký KHHT nhưng quên không ĐKMH thì em phải làm sao?

Em có thể đăng ký thêm môn học vào đợt đăng ký dành cho sinh viên chưa xây dựng Kế hoạch học tập. Thời gian cụ thể đều được ghi trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của từng học kỳ. 

Lưu ý: SV sẽ bị hạn chế chọn các nhóm môn học (do nhóm đầy sĩ số), sinh viên chỉ đăng ký vào những nhóm còn trống sĩ số. Vì vậy, sinh viên nên đọc thông báo và đăng ký theo đúng thời gian quy định.

? Em quên đăng ký KHHT thì có đợt nào đăng ký bổ sung KHHT không?

Đối với HK chính (HK1 và HK2): Sinh viên liên hệ GVCV (trong đợt GVCV phê duyệt KHHT cho sinh viên) để hỗ trợ đăng ký KHHT bổ sung.

Trường hợp sinh viên không liên hệ được với GVCV hoặc sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm môn ngoài KHHT: Sinh viên có thể đăng ký môn học vào đợt dành cho sinh viên chưa xây dựng KHHT.

Mốc thời gian trên được ghi trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của từng học kỳ.

Lưu ý: Nếu không đăng ký KHHT, sinh viên sẽ bị hạn chế chọn các nhóm môn học (do nhóm đầy sĩ số), sinh viên chỉ đăng ký vào những nhóm còn trống sĩ số. Vì thế, nên đọc thông báo và đăng ký theo đúng thời gian quy định.

? Em bị nợ môn không còn mở lớp, vậy em phải làm sao? Em có nghe nói có thể trả nợ bằng môn tương đương, thay thế, vậy danh sách môn tương đương thay thế đó em có thể xem ở đâu?

        Các môn học không còn trong chương trình đào tạo sinh viên có thể trả nợ bằng môn tương tương, thay thế. Sinh viên liên hệ văn phòng Khoa để xem danh mục môn tương đương, thay thế. 

? Sinh viên chương trình liên kết có phải học các môn học chính trị Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, GDTC và GDQP?

Theo qui định hiện hành của Trường, sinh viên chương trình liên kết phải học như sau:

-        Đối với sinh viên học theo chương trình do Trường đại học liên kết cấp bằng: sinh viên chỉ học 02 học phần GDTC là Bơi và GDTC 1 (không học chính trị Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam và GDQP).

-        Đối với các sinh viên học theo chương trình do 02 Trường (Trường đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Liên kết) cùng cấp bằng cho người học theo qui định của từng bên: Sinh viên phải học tất cả các môn học trên theo qui định hiện hành áp dụng cho hệ đại học chính qui tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

? Em là sinh viên quá hạn đào tạo được nhà trường cứu xét cho gia hạn nhưng còn nợ môn không còn mở lớp hoặc môn không có tổ chức dạy trong học kỳ em được gia hạn, vậy em phải trả nợ môn học như thế nào?

Nhà trường sẽ tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo nếu môn học không còn mở hoặc môn học không có tổ chức giảng dạy trong học kỳ hiện tại. Sinh viên khi được cứu xét gia hạn đào tạo phải liên hệ với Văn phòng Khoa để được hướng dẫn đăng ký học cho kịp xét tốt nghiệp theo đúng thời hạn được cứu xét gia hạn.

 

? Em muốn đăng ký mở lớp các môn học không mở trong học kỳ thì phải làm thế nào?

Sinh viên làm đơn xin mở lớp kèm danh sách sinh viên đăng ký (từng sinh viên ký tên đồng ý) nộp về Khoa quản lý môn học để xin ý kiến (kèm TKB dự kiến). Sau đó, sinh viên mang đơn đến nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ (E.0001).

Trường hợp danh sách sinh viên đăng ký có số lượng ít, sinh viên phải cam kết về việc đóng học phí với sĩ số lớp ít. 

Phòng Đại học sẽ thông báo cho sinh viên khi có kết quả.

? Sau khi đăng ký môn học thành công, em muốn chuyển nhóm để có lịch học phù hợp hơn thì có được hay không?

Sau khi đăng ký môn học thành công thì sinh viên không được thay đổi lịch học. Sinh viên tự chủ động trong việc đăng ký môn học theo thời khóa biểu đã ban hành và chỉ có quyền chỉnh sửa thời khóa biểu trong khoảng thời gian hệ thống mở đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, kết quả này là cố định (là cơ sở cho việc mở/hủy nhóm môn học).

? Em có thể đăng ký vào lớp đầy sỉ số được không?

Em thể đăng ký vào nhóm đầy sĩ số. Cụ thể:

-     Trường hợp 1: đợt đăng ký chính thức dành cho sinh viên đã xây dựng KHHT:

Sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ hoặc gọi điện thoại qua số hotline đăng ký môn học (được đăng trên website Đăng ký môn học) để phòng Đại học xem xét mở thêm sĩ số cho nhóm môn học sinh viên có nhu cầu đăng ký.

-     Trường hợp 2: các đợt đăng ký môn học bổ sung (nếu có), Sinh viên có thể đăng ký vào nhóm chờ. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, phòng Đại học sẽ thống kê số lượng sinh viên và gửi về Khoa để xem xét về việc có tăng thêm sĩ số hoặc mở thêm nhóm. Trong trường hợp Khoa không mở thêm nhóm hoặc không tăng thêm sĩ số, thì kết quả đăng ký môn học vào các nhóm đầy sĩ số sẽ bị hủy.

? Trường hợp nào thì sinh viên bị giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học khác cho học kỳ tiếp theo và chỉ tập trung học Tiếng Anh?

Đối với sinh viên học theo Chương trình tiêu chuẩn

-         Khóa tuyển sinh 2015-2016:

+ Kết thúc học kỳ 04, sinh viên chưa có điểm đạt học phần Tiếng Anh 2, sẽ bị hủy kết quả đăng ký môn học khác và tạm dừng học tập Chương trình đào tạo học kỳ tiếp theo để tập trung cho việc học Tiếng Anh.

+ Kết thúc học kỳ 06, sinh viên nếu chưa có kết quả đạt học phần Tiếng Anh 3 sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học đối với một số học phần chuyên ngành. Được quy định cụ thể trên sơ đồ đào tạo của từng ngành học.

-         Khóa tuyển sinh 2017 -2018:

+ Kết thúc học kỳ 4, sinh viên chưa đạt học phần Tiếng Anh 2 sẽ không được đăng ký các môn học khác để tập trung học Tiếng Anh.

+ Kết thúc học kỳ 6, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần Tiếng Anh 3 để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết, học bổng cho các môn học theo chương trình đào tạo.

+ Kết thúc học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M học phần Tiếng Anh và đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học ở học kỳ 8.

-         Khóa tuyển sinh năm 2019:

+ Kết thúc học kỳ 4, sinh viên chưa đạt học phần Tiếng Anh 2 sẽ không được đăng ký các môn học khác để tập trung học Tiếng Anh.

+ Kết thúc học kỳ 6, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần Tiếng Anh 3 để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết, cho các môn học theo chương trình đào tạo từ HK7.

+ Kết thúc học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M học phần Tiếng Anh 3 và đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học ở học kỳ 8.

-         Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về sau:

+ Kết thúc học kỳ 4, sinh viên chưa đạt học phần Tiếng Anh 2 sẽ không được đăng ký các môn học khác để tập trung học Tiếng Anh (SV được xem xét đăng ký một số môn chung như Giáo dục thể chất tự chọn 1, 2, Bơi lội, các học phần Giáo dục quốc phòng, các môn thuộc nhóm Kỹ năng phát triển bền vững, Lý luận chính trị, Cơ sở tin học).

+ Từ học kỳ 6, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần Tiếng Anh 3 để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết, cho các môn học theo chương trình đào tạo.

+ Từ học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M học phần Tiếng Anh 3 và đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học trong sơ đồ đào tạo.

Đối với Sinh viên học theo Chương trình Chất lượng cao – Anh việt:

-      Khóa tuyển sinh 2015: Kết thúc HK7/2018-2019 chưa đạt Tiếng Anh 6 sẽ tạm dừng đăng ký các học phần tập sự nghề nghiệp cũng như khóa luận tốt nghiệp.

-         Khóa tuyển sinh 2016:

+ Kết thúc HK4 (HK2/2017-2018) hoặc HK hè/2017-2018 sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 3 sẽ tạm dừng học các môn chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh trong HK1/2018-2019 để tập trung học Tiếng Anh cho đến khi đạt theo quy định. Nếu Sinh viên đạt Tiếng Anh 3 nhưng không đăng ký Tiếng Anh 4 trong HK1/2018-2019 cũng tạm dừng học các môn chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh.

+ Kết thúc HK7 (HK1/2019-2020) sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 6 (chuẩn đầu ra) sẽ tạm dừng đăng ký học các học phần tập sự nghề nghiệp cũng như khóa luận tốt nghiệp.

-         Khóa tuyển sinh 2017:

+ Kết thúc Học kỳ 3, sinh viên nếu chưa có điểm đạt học phần Global Citizen English 3, sẽ bị hủy kết quả đăng ký và tạm dừng học tập các môn khác cho Học kỳ tiếp theo, để tập trung học cho việc học Tiếng Anh.

-         Khóa tuyển sinh 2018:

+ Kết thúc học kỳ 3, sinh viên phải hoàn thành cấp độ Tiếng Anh 3 hoặc Global Citizen English 3, nếu sinh viên không đạt sẽ dừng các môn khác để tập trung học tiếng Anh.

+ Kết thúc học kỳ 5, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần Tiếng Anh 6 hoặc Global Citizen English 5 để đủ điều kiện tiên quyết, học bổng cho các môn học theo chương trình đào tạo từ học kỳ 6 trở đi.

+ Kết thúc học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M các học phần Tiếng Anh 6 hoặc Global Citizen English 5 và đủ điều kiện tiên quyết cho các môn ở học kỳ 8.

-         Khóa tuyển sinh năm 2019:

+ Kết thúc học kỳ 3, sinh viên phải hoàn thành cấp độ English 3 hoặc World English 3, nếu sinh viên không đạt sẽ dừng các môn khác để tập trung học tiếng Anh.

+ Kết thúc học kỳ 5, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần English 3 hoặc World English 3 để đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học theo chương trình đào tạo từ học kỳ 6 trở đi.

+ Kết thúc học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M các học phần English 6 hoặc World English 6 và đủ điều kiện tiên quyết cho các môn ở học kỳ 8.

-        Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về sau:

+ Kết thúc học kỳ 3 (theo sơ đồ đào tạo), sinh viên phải hoàn thành cấp độ Tiếng Anh 3, nếu sinh viên không đạt sẽ dừng các môn khác để tập trung học tiếng Anh (SV được xem xét đăng ký một số môn chung như Giáo dục thể chất tự chọn 1, 2, Bơi lội, các học phần Giáo dục quốc phòng, các môn thuộc nhóm Kỹ năng phát triển bền vững, Lý luận chính trị, Cơ sở tin học).

+ Từ học kỳ 5 (theo sơ đồ đào tạo), sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P học phần Tiếng Anh 6 để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết cho các môn học trong sơ đồ đào tạo.

+ Từ học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ/bảng điểm đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M các học phần Tiếng Anh 6 và đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết cho các môn học trong sơ đồ đào tạo.

Đối với Sinh viên học theo Chương trình Chất lượng cao – Anh Anh:

-        Khóa tuyển sinh năm 2019:

+ Kết thúc học kỳ 4, sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P môn học Master English để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết cho các môn học theo Chương trình đào tạo từ học kỳ 5 trở đi.

+ Kết thức học kỳ 7, sinh viên phải nộp chứng chỉ đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M môn học Master English để xét đủ điều kiện tiên quyết cho các môn ở học kỳ 8. 

-        Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về sau:

+ Từ học kỳ 4 (theo sơ đồ đào tạo), sinh viên phải đạt điểm M hoặc điểm P môn học Master English để đủ điều kiện ràng buộc môn tiên quyết cho các môn học theo Chương trình đào tạo.

 + Từ học kỳ 7 (theo sơ đồ đào tạo), sinh viên phải nộp chứng chỉ đầu ra quốc tế theo quy định để được xét điểm M môn học Master English để xét đủ điều kiện tiên quyết cho các môn trong chương trình đào tạo. 

Đánh giá môn học

? Em rớt môn học tự chọn nhưng em đã tích luỹ đủ số tín chỉ của nhóm tự chọn đó. Vậy, em có phải đăng ký học lại đúng môn học mà em bị rớt không?

-    Đối với môn học bắt buộc hoặc môn học lựa chọn bắt buộc theo ngành/chuyên ngành, nếu sinh viên có điểm tổng kết môn học không đạt thì bắt buộc phải đăng ký học lại khi môn học đó được tổ chức giảng.

-     Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ. 

Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tương ứng

Tuy nhiên, điểm của môn học tự chọn không đạt vẫn tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy. Do đó, ở học kỳ cuối cùng của khóa học (học kỳ 8 đối với khóa học 4 năm và học kỳ 10 đối với khóa học 5 năm), sinh viên nên làm đơn đề nghị không tính điểm môn tự chọn không đạt nộp cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để tránh ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy khi xét tốt nghiệp.

-     Đối với môn học bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký học lại để cải thiện điểm. Điểm của tất cả các lần học được ghi trong bảng điểm các học kỳ và trong bảng điểm tốt nghiệp. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy.

Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống như thủ tục đăng ký môn học lần đầu. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ học kỳ nào mà môn học có mở lớp.

? Em đã học ở trường khác và có điểm một số môn thuộc chương trình đại cương. Em có thể làm đơn xin miễn học các môn này được không?

Do tính độc lập của việc xây dựng giáo trình ở mỗi trường đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ xét miễn môn học cho các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất. Riêng đối với sinh viên thuộc diện chuyển trường hoặc chuyển từ nước ngoài về sẽ được xem xét ghi nhận điểm M ở các môn học khác, căn cứ theo kết quả kiểm tra (thời lượng và kiến thức của sinh viên) của Khoa quản lý môn học. 

Sinh viên nộp đơn xin miễn môn học theo mẫu trên website phòng Đại học --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn trong vòng 2 tuần đầu của học kỳ.

? Em mới trúng tuyển Đại học, em đã học môn Giáo dục Quốc phòng ở trường cũ, vậy em có thể làm đơn xin xét miễn học Giáo dục Quốc phòng không?

Sinh viên có thể làm đơn xin xét miễn các học phần Giáo dục Quốc phòng (in mẫu đơn trên Cổng thông tin sinh viên à Phân hệ Nộp đơn trực tuyến à Chọn Biểu mẫu à tải Đơn đề nghị miễn/Chuyển điểm học phần), đính kèm bảng điểm có đóng mộc của trường sinh viên đã học và bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, sau đó, nộp về Trung tâm Quốc phòng An ninh để được xem xét. Sau khi hoàn tất các thủ tục, sinh viên nộp hồ sơ về cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (thời hạn: ít nhất 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu). 

Trong trường hợp sinh viên chưa được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng thì sinh viên có thể làm đơn xin hủy kết quả đăng ký môn học đối với các học phần Giáo dục Quốc phòng, đính kèm bảng điểm có đóng mộc của trường đã học và nộp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (thời hạn: ngay khi được xếp lịch học môn Giáo dục Quốc phòng).

 

 

? Em chưa tốt nghiệp ngành thứ 2 và cũng không có dự định tốt nghiệp ngành thứ 2, vậy em có thể xin bảng điểm các môn em đã học ở ngành 2 không?

Dù không tốt nghiệp được ngành thứ 2 nhưng em vẫn có thể đề nghị phòng Đại học cấp bảng điểm ngành 2 để bổ sung vào hồ sơ xin việc của mình. Em có thể đăng ký cấp bảng điểm có đóng dấu trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến nếu em đã kích hoạt tài khoản sử dụng thư viện và đóng lệ phí sử dụng dịch vụ thư viện hoặc đăng ký tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001) từ thứ 2 – thứ 6 hay phòng Đại học (A.0005) vào thứ 7 nếu em chưa kích hoạt thẻ thư viện.

 

? Trường hợp sinh viên bị bệnh không học được môn Bơi lội thì cần làm gì?

Nếu sinh viên bị bệnh không thể học môn Bơi lội được thì sinh viên làm đơn xin chuyển môn học nộp kèm hồ sơ minh chứng bệnh án. Hồ sơ của sinh viên cần có minh chứng chỉ định rõ về việc có Bơi lội được hay không, minh chứng sinh viên bị bệnh từ lâu điều trị qua nhiều lần theo chỉ định của bác sĩ nhưng vẫn không khỏi (nộp tất cả giấy tờ sinh viên khám bệnh trước giờ). Bao gồm:

- Hồ sơ minh chứng bệnh án (Bệnh viện nhà nước cấp quận huyện trở lên, có chữ ký, dấu mộc đỏ của bệnh viện, có chỉ định của bác sĩ chi tiết về vấn đề bơi lội).

- Hồ sơ khám bệnh gần nhất và lịch sử khám bệnh.

- Nếu sinh viên khám ở các phòng khám đa khoa tư nhân Khoa sẽ không chấp nhận đơn.

Thời gian nộp đơn: Trong vòng 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu.

Đơn vị tiếp nhận: Khoa khoa học thể thao

Số điện thoại liên hệ: 0283.775.5026

? Em đã được giải quyết cho chuyển trường, vậy các môn học em đã học ở trường đó có được chuyển điểm qua không?

Em phải xin đề cương các môn em đã học ở trường cũ mà trong chương trình hiện tại của trường mới có, kèm theo bảng điểm, đưa về Khoa để Tổ trưởng bộ môn và Trưởng Khoa xem xét. Nếu đồng ý cho em chuyển điểm, Trưởng khoa sẽ ký xác nhận rồi chuyển lên phòng Đại học thông qua Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

? Em muốn đăng ký thi lại (do em đã làm đơn hoãn thi và được giải quyết) thì phải làm như thế nào?

Nếu em được giải quyết cho hoãn thi giữa kỳ hoặc hoãn thi cuối kỳ trong HK dự thính thì Phòng Đại học sẽ tổ chức thi lại cho sinh viên hoãn thi. Thông thường thời gian tổ chức thi lại dành cho sinh viên hoãn thi là khoảng 2-3 tuần sau khi đợt thi chính thức kết thúc. Em không cần làm bất cứ thủ tục gì, chỉ theo dõi lịch thi trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo. Đồng thời, em xem danh sách thi trên website Phòng Đại học, mục Thông báo --> Danh sách thi trước ngày thi từ 2-3 ngày để phản hồi lại với phòng Đại học (nếu cần thiết).

Trường hợp em được giải quyết cho hoãn thi cuối kỳ thì trong thời hạn 01 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm "H" (điểm Hoãn thi) phải theo dõi lịch học, lịch thi (tất cả các học kỳ, kể cả học kỳ dự thính) để đăng ký dự thi. Sau thời hạn 01 năm, nếu sinh viên chưa đăng ký dự thi lại thì điểm H sẽ được chuyển thành điểm 0.

? Số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy là gì?

 - Số  tín chỉ  tích luỹ  (STCTL) là tổng số  tín chỉ  của các môn học (theo CTĐT) sinh viên đã đăng ký, đã học và có điểm tổng kết đạt yêu cầu (kể cả các môn học được bảo lưu, miễn học, miễn thi). STCTL được tính 01 lần cho mỗi mã số môn học có điểm đạt (cũng chỉ tính 1 lần cho các môn cải thiện điểm) và tính cả các môn được bảo lưu – điểm M.

- Điểm trung bình tích luỹ (ĐTBTL) là điểm trung bình có hệ số (số  tín chỉ của học phần) của tất cả điểm tổng kết các môn học (theo CTĐT) mà sinh viên đã học kể từ khi nhập học cho đến thời điểm tính bao gồm cả các môn được bảo lưu và có điểm. Đối với môn học mà sinh viên học và có điểm tổng kết nhiều lần, trường sẽ lấy điểm cao nhất (đạt hoặc không đạt) mà sinh viên có (trong số  các lần học) để  tính ĐTBTL. ĐTBTL tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Khi tính ĐTBTL thì không tính các điểm đặc biệt H, M, K, R, P, E.

? Em đã học xong học phần Tiếng Anh cuối cùng nhưng chưa đủ tự tin để tham gia kỳ thi Tiếng Anh quốc tế đầu ra, em có thể làm đơn xin hoãn thi được không?

Trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn Tiếng Anh cuối và đạt điểm P (đối với chương trình Tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2017 trở về sau và chương trình Chất lượng cáo khóa tuyển sinh 2019 trở về sau) và đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (đối với chương trình Tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2016 trở về trước và chương trình Chất lượng cao 2018 trở về trước). Sinh viên có thể tham gia kỳ thi Tiếng Anh quốc tế theo thông báo của Trung Tâm ngôn ngữ sáng tạo hoặc em có thể chủ động đăng ký thi ở các trung tâm ngoài trường. Đồng thời, sinh viên phải lên kế hoạch thi và nộp bảng điểm về trường cho phù hợp để đủ điều kiện tiên quyết cho các môn học ở học kỳ 8.

Tuy nhiên, nếu sinh viên đạt điểm E ở kỳ thi kết thúc môn thì phải đăng ký học lại Tiếng Anh cuối vào học kỳ kế tiếp (đối với chương trình Tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2017 trở về sau và chương trình Chất lượng cáo khóa tuyển sinh 2019 trở về sau). 

? Cách tính điểm trung bình tích lũy, trung bình học kỳ thì như thế nào?

Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL), điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK) được tính theo công thức sau: ĐTBTL/ĐTBHK=Sum(ĐTBMH*STCMH)/Sum(STCMH)

Trong đó:

- ĐTBMH là điểm trung bình môn học

- STCMH là số tín chỉ của môn học

Lưu ý: những môn học được quy định không tham gia tính điểm trung bình sẽ không đưa vào công thức này để tính.

? Em được hoãn thi trong trường hợp nào? Nếu được hoãn thi thì em khi nào em phải đăng ký thi lại?

Trường hợp sinh viên có lý do chính đáng vắng trong buổi kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi chứng chỉ tiếng Anh, MOS thì sẽ nộp đơn hoãn thi như sau:

- Do trùng lịch học, lịch thi: Sinh viên phải nộp đơn hoãn thi (nếu không còn giờ thi khác để chuyển) hoặc chuyển giờ thi (nếu có giờ thi khác) trong thời gian quy định được công bố cùng lịch thi bằng cách nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên. Đối với các trường hợp được cử đi thi các kỳ thi ngoài trường, tham dự các chuyên đề ngắn hạn, các hoạt động đoàn thể xã hội,... thì sinh viên phải nộp đơn hoãn thi ngay khi sự việc phát sinh kèm theo các xác nhận cần thiết, không trễ hơn ngày xin được vắng thi.

- Trường hợp ốm đau hoặc tai nạn phải nhập viện, sinh viên nộp đơn hoãn thi kèm giấy xác nhận nhập viện (hoặc ra viện) của bệnh viện trong vòng 05 ngày tính từ ngày vắng thi (chỉ tính ngày làm việc). Nhà trường sẽ kiểm tra các hồ sơ minh chứng này khi cần thiết.

- Nhà có tang (ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột): kèm theo minh chứng là giấy chứng tử và giấy xác nhận nhân thân. Sinh viên nộp đơn trong vòng 05 ngày tính từ ngày vắng thi (chỉ tính ngày làm việc). 

Nếu sinh viên được hoãn thi (được ghi nhận điểm H) thì sinh viên đăng ký dự thi lại như sau:

- Sinh viên có điểm H là điểm kiểm tra tập trung giữa kỳ hoặc cuối kỳ học kỳ dự thính: Trường sẽ xếp kỳ thi phụ cho trường hợp này trong cùng học kỳ.

- Sinh viên có điểm H là điểm thi cuối kỳ: Trong thời hạn 01 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm H phải theo dõi lịch học, lịch thi (tất cả các học kỳ, kể cả học kỳ dự thính) để đăng ký dự thi khi Trường có tổ chức đánh giá phần tương ứng của môn học. Trường hợp môn học không mở trong năm học này, sinh viên nộp đơn đề nghị đăng ký dự thi, Trường sẽ tổ chức thi lại môn học hoặc môn tương đương cho sinh viên.

        Sau thời hạn 01 năm, nếu sinh viên không đăng ký dự thi lại, điểm H (điểm hoãn thi) sẽ được chuyển thành điểm 0.

? Em bị mất giấy CMND trước ngày thi MOS thì phải làm sao?

Nếu còn trong thời gian nộp đơn hoãn thi theo thông báo tổ chức thi MOS của phòng Đại học thì em có thể nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên. Nếu đã hết thời gian nộp đơn, em vui lòng liên hệ gấp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ E.0001 để làm đơn xin hoãn thi, đính kèm “giấy cớ mất” có xác nhận của Công an.

Sinh viên có thể tải mẫu đơn hoãn thi trên website Cổng thông tin sinh viên à Nộp đơn trực tuyến à  Biểu mẫu.  

? Em lỡ quên đóng lệ phí thi MOS, em phải làm sao?

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng không hoàn tất lệ phí thi sẽ bị ghi nhận điểm 0 cho môn Cơ sở tin học mà sinh viên đăng ký học ở học kỳ đó. Sinh viên không cần đăng ký học lại môn Cơ sở tin học mà có thể đăng ký dự thi ở các đợt tổ chức thi MOS tiếp theo theo thông báo của phòng Đại học để hoàn tất môn học. Tuy nhiên, lệ phí thi đợt sau sẽ không được Nhà trường hỗ trợ (mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS).

? Sau khi thi xong em phải nộp lại tất cả giấy nháp và đề thi và không được sửa bài. Vậy làm thế nào em biết em làm bài sai chỗ nào?

Sau khi có điểm thi, nếu em không hài lòng về kết quả, em có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thông báo của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (thông báo này đăng trên website Kết quả học tập).

Trường hợp sau khi có kết quả, em vẫn không hài lòng kết quả phúc khảo em có thể nộp đơn đề nghị xem lại bài thi trên website Nộp đơn trực tuyến trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả phúc khảo.

? Sinh viên xem thời gian phúc khảo ở đâu? Cách thức nộp đơn và thời gian nộp đơn xin phúc khảo?

Sinh viên theo dõi thông báo phúc khảo của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng trên Phân hệ Thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.

Riêng đối với các môn Tiếng Anh thuộc Trung Tâm Ngôn ngữ sáng tạo hoặc môn Những kỹ năng phát triển bền vững thì nộp đơn trong vòng 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày công bố kết quả thi nộp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ E.0001 (nếu thời điểm có điểm không thuộc đợt phúc khảo trực tuyến).

Đối với trường hợp phúc khảo bài thi tốt nghiệp, SV nộp đơn trực tuyến theo thời gian ghi trong kế hoạch thi tốt nghiệp.

Chi phí phúc khảo thanh toán qua tài khoản phí dịch vụ của sinh viên.

Cách thức nộp đơn trực tuyến

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên, chọn phân hệ Nộp đơn --> Nộp đơn.

Bước 2. Chọn menu "Đơn phúc khảo"

Bước 3: Chọn học kỳ

Bước 4: Chọn loại đơn

Bước 5: Chọn kỳ thi (quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ)

Bước 6: Nhấn nút "Kiểm tra lịch thi" và chọn môn

Bước 7: Chọn hoặc nhập lý do

Bước 8: Nhấn nút "Xem trước" để kiểm tra lại thông tin

Bước 9: Nhấn Nộp đơn

Sinh viên theo dõi kết quả giải quyết đơn ở mục "Lịch sử nộp đơn".

? Trường hợp sinh viên không hài lòng với kết quả phúc khảo? Muốn xem bài thi thì phải làm gì?

Sinh viên có thể nộp đơn đề nghị xem lại bài thi trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả phúc khảo.

? Em đi thi mà quên không mang theo giấy tờ tùy thân, giờ làm sao để được thi?

          Em vui lòng báo với giám thị coi thi về trường hợp của em. Giám thị sẽ cho em làm cam kết theo mẫu. Trong vòng 24h00 sau khi thi em mang giấy tờ tới phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (A0302) để bổ sung, nếu không bài thi sẽ bị hủy.

? Em đi thi mà đề thi không nằm trong đề cương môn học thì em phải làm sao?

Em làm đơn phản ánh vấn đề trên, ghi rõ số điện thoại, nộp trực tiếp tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (A302) ngay sau khi thi môn đó.

? Khi đi học giảng viên thông báo đề thi được sử dụng tài liệu nhưng giờ em thi thì đề lại ghi không được sử dụng tài liệu. Em muốn phản ánh vấn đề này thì phải làm sao?

Em đề nghị Nhà trường xác minh lại thông tin này bằng cách gửi thông tin đến phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (A302) hoặc email iso@tdt.edu.vn nhé!

? Em đăng kí môn học bổ sung và quên chưa đóng học phí bổ sung, vậy em có được dự thi hay không?

Trong Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học ghi rõ:"Tất cả sinh viên đều có nghĩa vụ đóng học phí và đóng đúng thời gian quy định của Trường. Học phí được đóng theo từng học kỳ. Những sinh viên không đóng học phí đúng thời gian quy định sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học trong học kỳ đó và bị ghi điểm F. Học phí nợ sinh viên vẫn phải hoàn thành”.

Vì vậy khi đăng kí học bổ sung, sinh viên phải theo dõi và đóng học phí đầy đủ các môn học đã đăng ký thành công.

? Em cần bao nhiêu điểm để qua môn MOS?

Thang điểm đạt tính theo chuẩn quốc tế MOS như sau:

- Khóa tuyển sinh 2013  - 400 điểm

- Khóa tuyển sinh 2014  - 500 điểm

- Khóa tuyển sinh 2015 & Chương trình Chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2013 đến 2015  - 700 điểm

- Khóa tuyển sinh từ 2016 và Chương trình Chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2016 - 750 điểm

? Em nhận chứng chỉ MOS ở đâu?

         Sau mỗi đợt thi MOS, Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng sẽ gửi chứng chỉ về Khoa quản lý của sinh viên và thông báo qua email cho sinh viên. Sinh viên liên hệ Khoa quản lý để nhận. 

 

? Em có cần đăng ký thi MOS?

- Đối với những SV đang học trong học kỳ, đủ điều kiện dự thi và muốn thi bằng ngôn ngữ mặc định thì không phải đăng ký thi MOS. Sinh viên chỉ đóng lệ phí thi theo thông báo của phòng Đại học và đi thi theo lịch và danh sách thi mà phòng Đại học công bố.

- Ngược lại, sinh viên muốn đổi ngôn ngữ thi, hoặc đăng ký dự thi lại do kỳ trước không đạt thì bắt buộc phải đăng ký.

? Giấy tờ cần thiết để đi thi MOS?

 - Sinh viên phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu (bản chính) và thẻ sinh viên khi dự thi. Sinh viên sẽ không được dự thi nếu không có CMND/Hộ chiếu.

-  Đối với những trường hợp CMND/Hộ chiếu không hợp lệ: CMND bị ép lại, bong tróc, thông tin không rõ ràng… Sinh viên vẫn được dự thi nhưng tại ngày thi, sinh viên phải điền vào đơn đề nghị thi (giám thị sẽ cho làm tại phòng thi) và phải xuất trình những giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận (làm theo Mẫu, liên hệ Phòng Công tác HSSV – A0003 đóng dấu giáp lai ảnh).

2. CMND/Hộ chiếu không hợp lệ.

Trong thông báo tổ chức thi MOS, phòng Đại học cũng có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề trên.

? Trong đề thi MOS có song ngữ không ạ?

Ngôn ngữ của đề thi là tiếng Anh, hoặc tiếng Việt, tùy thuộc vào ngôn ngữ em lựa chọn để dự thi.

Nếu em không đăng ký lựa chọn ngôn ngữ thì đề thi sẽ là ngôn ngữ mặc định. Đối với môn Cơ sở tin học 1 thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, Cơ sở tin học 2 thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh.

? Trong đề thi MOS có Tip giống như phần mềm không ạ?

 Đề thi không có phần Tip như trong phần mềm em học trên lớp nha em!

? Trong đề thi môn Cơ sở tin học (MOS) có mở ngoặc ghi từ khóa tiếng anh không ạ?

Tuỳ thuộc vào câu hỏi, có câu có mở ngoặc ghi từ khoá tiếng Anh nhưng đa số là không có.

? Chứng minh nhân dân như thế nào thì không hợp lệ khi tham gia thi chứng chỉ MOS? Nếu Chứng minh nhân dân không hợp lệ em phải làm gì?

Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu không hợp lệ: CMND bị ép lại, bong tróc, thông tin không rõ ràng,… Sinh viên vẫn được dự thi nhưng tại ngày thi, SV phải điền vào đơn đề nghị thi (giám thị sẽ cho làm tại phòng thi) và phải xuất trình những giấy tờ sau:

1.  Giấy xác nhận (in mẫu đơn trên website phòng Đại học --> Biểu mẫu, liên hệ Phòng Công tác HSSV – A0003 đóng dấu giáp lai ảnh)

2.  CMND/Hộ chiếu không hợp lệ.

? Em không nhớ điểm lần thi MOS trước, em có thể xem lại điểm ở đâu?

Em có thể truy cập vào website https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx, đăng nhập bằng user là MSSV và mật khẩu là MSSV1, em sẽ xem được điểm của những lần thi trước.

? Nếu em thi rớt môn Cơ sở tin học (MOS), em có phải đăng ký học lại không?

Trường hợp sinh viên đã được dự thi nhưng thi rớt thì chỉ cần đăng ký thi lại, KHÔNG học lại.

 

? Khi nào có lớp ôn thi MOS ạ?

 Mỗi tháng đều có mở lớp ôn, em có thể cập nhật thông tin tại:

- Website: cait.tdt.edu.vn

- Fanpage: facebook.com/trungtamtinhoc hoặc facebook.com/caitzone

? Em có thể tự ôn tập lại MOS ở đâu ạ?

 Em có thể ôn tập tại Thư viện Trường hoặc tại khu vực IT-Zone.

? Điểm thi môn Cơ sở tin học (MOS) của em không đạt yêu cầu. Vì em không nắm quy định nên đã đăng ký học lại. Giờ em nên làm gì ạ?

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện nhưng không tham gia thi hoặc kết quả thi không đạt thì chỉ đăng ký thi lại, KHÔNG học lại.

Em có thể xin rút môn Cơ sở tin học trong vòng 7 tuần đầu học kỳ chính và 2 tuần đầu tiên của học kỳ hè, tuy nhiên em không được hoàn lại học phí. Em nên cân nhắc có nên tiếp tục học như đã đăng ký hay không vì học lại cũng là một hình thức để em ôn lại kiến thức. 

? Em thi rớt Cơ sở tin học (MOS) lần đầu, lần sau em đăng ký học lại nhưng bị cấm thi. Vậy em có bị bắt buộc đăng ký học lại không hay chỉ cần thi lại?

Sinh viên chỉ đăng ký học lại học phần Cơ sở tin học khi sinh viên không đủ điều kiện dự thi. Em đủ điều kiện dự thi ở lần đầu tiên nhưng thi không đạt nên em không cần học lại, chỉ cần đăng ký dự thi lại.

? Chứng chỉ MOS có khác nhau khi thi MOS bằng tiếng Anh hay tiếng Việt không?

 Chứng chỉ MOS thi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều giống nhau nha em!

? Sinh viên thi TOEIC/MOS do IIG tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng nhưng CMND bị mờ, ép dẻo, ép lụa, ép lại, bong tróc mép để hở phần giấy bên trong thì làm thế nào?

Sinh viên chuẩn bị hình thẻ 3x4 chuẩn Quốc tế chụp trong thời gian 6 tháng và liên hệ với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nhận mẫu đơn, điền thông tin. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn nhận lại giấy xác nhận cho sinh viên. 

Sinh viên làm giấy xác nhận vui lòng đăng ký tại phòng Công tác Học sinh - Sinh viên trước khi thi 24h (không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Xét và công nhận tốt nghiệp

? Để tham gia tập sự nghề nghiệp em phải tự liên hệ công ty hay Khoa giới thiệu nơi tập sự nghề nghiệp cho em?

Để chủ động và thuận tiện thì các em nên liên hệ với các công ty, cơ quan để tập sự nghề nghiệp. Nếu không liên hệ được thì em vui lòng liên hệ với Văn phòng Khoa để được hướng dẫn.

 

? Muốn liên hệ với công ty/cơ quan để tập sự nghề nghiệp thì em phải làm thế nào?

Muốn liên hệ với nơi tập sự nghề nghiệp, em vui lòng liên hệ với Văn phòng Khoa để đăng ký nhận giấy giới thiệu và nộp hồ sơ đến cơ quan/công ty đó.

? Điều kiện để em được xét và công nhận tốt nghiệp là gì?

 Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy theo ngành đào tạo chính nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

 - Được công nhận là sinh viên hệ chính quy tập trung của trường theo đúng ngành cấp bằng;

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể chất;

- Hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành, có đủ số  tín chỉ  tích lũy quy định cho khóa ngành đào tạo và có điểm trung bình tích lũy không dưới 5,00.

- Đạt các yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Đạt các yêu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa được quy định trong Quy chế Công tác sinh viên;

- Có đơn gửi phòng Đại học đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học bằng cách nộp đơn trực tuyến trên cổng Hệ thống thông tin sinh viên --> Phân hệ Nộp đơn trực tuyến.  

  Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy theo đúng tên ngành đã được đào tạo và bảng điểm tốt nghiệp. Trong bảng điểm tốt nghiệp ghi chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên đã tích lũy qua từng học kỳ tại trường, các thông tin về chuyên ngành, hạng xếp loại tốt nghiệp, chuẩn đầu ra và thành tích khác (nếu có).

Đối với Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước: Thứ hạng tốt nghiệp của sinh viên những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đối với loại giỏi và loại xuất sắc, thứ hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi 1 mức nếu sinh viên đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp trường trở lên. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

Đối với Khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau: Thứ hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đối với loại giỏi và xuất sắc, thứ hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Khối lượng của các môn học phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

-  Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả rèn luyện, quyết định kỷ luật của sinh viên để xem xét và quyết định việc giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp.

? Em có thể làm luận văn trước tiến độ không?

Nếu em  đủ điều kiện làm luận văn thì em có thể nộp đơn đề nghị làm luận văn tốt nghiệp trước tiến độ trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến (căn cứ theo kế hoạch chung thông báo cho từng đợt).

? Em được thi tốt nghiệp bao nhiêu lần?

        Khi thi tốt nghiệp, em được xét đủ điều kiện thi tốt nghiệp thì dự thi. Nếu chưa đủ điều kiện thi vì một số điều kiện chưa đạt thì em tiếp tục hoàn thành để đến đợt thi tốt nghiệp sẽ xét tiếp. Nếu thi tốt nghiệp chưa đạt, em sẽ được đăng ký thi lại ( không đạt môn nào thì đăng ký thi lại môn đó), số lần là tùy thuộc vào hạn đào tạo (còn hạn đào tạo thì em còn được đăng ký thi lại).

 

 

? Em tốt nghiệp trễ tiến độ thì có ảnh hưởng gì đến việc xếp loại tốt nghiệp không?

 Xếp loại tốt nghiệp dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học:

-       Trung bình: từ 5,00  đến cận 6,00

-       Trung bình khá: từ 6,00 đến cận 7,00

-       Khá: từ 7,00  đến cận 8,00

-       Giỏi: từ 8,00 đến cận 9,00

-       Xuất sắc: từ 9,00 đến 10,00

Nếu em tốt nghiệp trễ tiến độ, điểm trung bình tích lũy của em vẫn được xếp loại dựa theo mức trên. 

? Lệ phí tập sự nghề nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp tính như thế nào?

         Lệ phí tập sự nghề nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp là khoản lệ phí riêng chi phí cho toàn bộ quá trình tập sự nghề nghiệp hoặc ôn và thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp, không tính như học phí học kỳ mà được tính tại thời điểm tốt nghiệp theo qui định của nhà trường.

 

? Hiện nay Trường xét tốt nghiệp mấy đợt? Tốt nghiệp trễ tiến độ có được dự lễ tốt nghiệp không?

       Trước đây trường xét tốt nghiệp vào 2 đợt Tháng 4 và tháng 9 hàng năm. Từ năm 2012, trường bổ sung thêm 2 đợt xét vào tháng 1 và tháng 6. Tuy nhiên, đợt tháng 1 và tháng 6 chỉ xét tốt nghiệp và cấp bằng, không tổ chức thi và làm lễ tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp tháng 1 có thể đăng ký dự lễ tháng 4, tốt nghiệp tháng 6 thì dự lễ tháng 9. Tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có thể đăng ký dự lễ không phân biệt đúng hay trễ tiến độ, không phân biệt loại tốt nghiệp. 

 

 

? Khi nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo giấy tờ gì?

        Em mang theo chứng minh nhân dân (bản chính) và biên lai thu hộ lệ phí tốt nghiệp. Nếu là người thân nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương) của người được cấp bằng.

 

? Sau khi thi tốt nghiệp trước tiến độ xong thì sinh viên cần thực hiện thủ tục gì để được xét tốt nghiệp trước tiến độ? (Làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp hay phòng Đại học tự chạy dữ liệu đủ điều kiện).

Căn cứ vào Chương trình đào tạo cụ thể mà sinh viên đang học, sinh viên sau khi hoàn tất điểu kiện tốt nghiệp được quy định trong quy chế học vụ có thể đề nghị nhà trường công nhận tốt nghiệp. Sinh viên nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trước tiến độ trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thời gian được ghi trong Kế hoạch tốt nghiệp.

? Sinh viên tập sự nghề nghiệp trước tiến độ có được làm luận văn tốt nghiệp hay không? Cách thức xét điều kiện khóa luận của những sinh viên này như thế nào?

        Căn cứ vào Chương trình đào tạo cụ thể mà sinh viên đang học, sinh viên sau khi hoàn tất điểu kiện làm luận văn tốt nghiệp được quy định theo chương trình đào tạo có thể đề nghị nhà trường cho phép làm luận văn tốt nghiệp. Sinh viên nộp đơn đề nghị trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên. 

? Trường hợp nào thì thứ hạng tốt nghiệp sẽ giảm 1 bậc?

Đối với Khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước: Thứ hạng tốt nghiệp của sinh viên những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đối với loại giỏi và loại xuất sắc, thứ hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi 1 mức nếu sinh viên đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp trường trở lên. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

Đối với Khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau: Thứ hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đối với loại giỏi và xuất sắc, thứ hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Khối lượng của các môn học phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;  

-  Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả rèn luyện, quyết định kỷ luật của sinh viên để xem xét và quyết định việc giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp. 

 

Các câu hỏi khác

? Em muốn xác nhận là sinh viên của trường để miễn Nghĩa vụ Quân sự và vay vốn chính sách xã hội thì phải liên hệ ở đâu?

 

Sinh viên có thể đăng ký các loại xác nhận sau:

-  Xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

-  Xác nhận sinh viên để tham gia chương trình “Vay vốn tín dụng”

-   Xác nhận sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi cho con các gia đình có công với cách mạng

-  Xác nhận sinh viên phục vụ những mục đích khác

Sinh viên đăng ký giấy xác nhận sinh viên trên Cổng thông tin sinh viên --> chọn phân hệ Công tác sinh viên --> Chọn mục Đăng ký chứng nhận và điền các thông tin theo yêu cầu (sinh viên không cần điền các thông tin đã được làm mờ). Sau khi Kết quả ghi nhận báo đã "Hợp lệ" thì sinh viên vui lòng liên hệ với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) để nhận chứng nhận sinh viên.

? Nếu rớt môn Anh văn 6 có phải học lại không?

Từ khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2008)  đến Khóa 14, sinh viên rớt Anh văn 6 không nhất thiết phải đăng ký học Anh văn 6 trong trường, sinh viên chỉ cần đạt TOEIC >=500 điểm sẽ được miễn học Anh văn 6. Trường hợp này, sinh viên làm in đơn đề nghị xét miễn Anh văn trên website Cổng thông tin sinh viên à Nộp đơn trực tuyến à Biểu mẫu, đính kèm bảng điểm TOEIC (bản photo) và nộp cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

? Em muốn xin bảng điểm để tiện theo dõi quá trình học tập của bản thân thì em phải làm sao?

-         Đối với bảng điểm không đóng dấu: em xem trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Kết quả học tập, hoặc liên hệ tại Văn phòng Khoa.

-         Đối với bảng điểm có dấu xác nhận của Nhà trường: Em có thể đăng ký trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến hoặc liên hệ tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ hoặc phòng Đại học (A.0005) để đăng ký (Nếu sinh viên bị ngưng học hoặc đã tốt nghiệp)

? Sinh viên quên mật khẩu hệ thống thông tin sinh viên thì liên hệ ở đâu để được cấp lại?

Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng tư vấn và hỗ trợ (E0001) hoặc phòng Đại học (A0005) để được cấp lại.

Trường hợp sinh viên ở xa có thể gọi điện thoại để được cấp lại mật khẩu (sinh viên cung cấp thông tin liên quan cho nhân viên tư vấn) thông qua các số sau: (028) 22477215 - (028) 37755051 - (028) 37755052.

? Em muốn làm đơn xin nghỉ 1 buổi học thì có được không? Cách thứ nộp đơn như thế nào?

Đối với môn Tiếng Anh: sinh viên liên hệ với Creative language center để được hướng dẫn đăng ký học bù buổi học sinh viên vắng.

- Đối với các môn học khác: sinh viên làm đơn xin vắng học, đính kèm minh chứng và nộp về Khoa quản lý môn học để xem xét. Sinh viên có thể nhờ người khác nộp đơn thay.

? Những đối tượng được miễn, tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng - an ninh?

1.      Đối tượng được miễn học môn  GDQP&AN:

-          Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng Tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

-          Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

-          Sinh viên là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: sinh viên có giấy xác nhận kết qảu học tập các phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

-          Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

-          Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

-          Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được hoãn học môn GDQP&AN:

-          Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

-          Sinh viên nữ đang mang thai hoặc thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Hết thời gian tạm hoãn sinh viên vẫn phải tham gia học bình thường những các sinh viên khác để hoàn thành chương trình học.

? Khi sinh viên không tuân thủ đúng nội quy của thư viện thì sẽ bị khóa thẻ. Vậy thì sinh viên cần làm gì để được mở lại thẻ? Nếu trong khi Khóa thẻ giảng viên yêu cầu học sinh đọc tài liệu thì phải giải quyết như thế nào?

        Tùy theo vi phạm của sinh viên mà Thư viện sẽ xử lý khóa thẻ trong thời gian bao lâu và việc đó Thư viện sẽ có thông báo cụ thể cho sinh viên. Trong thời gian bị khóa thẻ, sinh viên cần tài liệu để giải quyết yêu cầu học tập thì sinh viên có thể liên hệ với Thư viện để được hỗ trợ (liên hệ qua email hoặc gặp trực tiếp).

? Sinh viên đang trong quá trình nghỉ học tạm thời thì có được ở KTX của Nhà trường không?

 Chỗ ở nội trú của KTX chỉ hỗ trợ cho sinh viên đang học tại trường, trường hợp của sinh viên đang trong thời gian nghỉ học tạm thời nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ chỗ ở nội trú tại KTX.

? Sinh viên phải đạt được những yêu cầu nào mới được ở và gia hạn kí túc xá?

·         Đối tượng đăng ký ở KTX

-          KTX tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tất cả các bạn SV đang theo học tại trường có hộ khẩu thường trú tại tất cả các tỉnh thành riêng khu vực TP. HCM chỉ tiếp nhận sinh viên có hộ khẩu thuộc 02 huyện Cần Giờ và Củ Chi.

-          Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, KTX sẽ tiến hành sắp xếp hồ sơ đăng ký theo đối tượng ưu tiên và khu vực theo qui định của nhà Trường.

·         Gia hạn ở KTX vào năm học tiếp theo

            Sinh viên được tái ký hợp đồng vào năm học tiếp theo với điều kiện trong quá trình sinh hoạt tại KTX sinh viên không vi phạm                quá số lỗi quy định và không vi phạm nội quy Nhà trường.  

? Bao nhiêu lỗi thì không được xét ở kí túc xá trường nữa?

 Căn cứ vào nội quy KTX sinh viên vi phạm từ 04 lỗi trở lên sẽ không đưuọc tái ký hợp đồng cho năm học tiếp theo.

? Sinh viên học hè và muốn ở ký túc xá thì có được hay không?

 Đối với trường hợp sinh viên đang ở nội trú có nhu cầu tiếp tục ở HK hè, KTX sẽ thông báo thời gian đăng ký ở HK hè cho sinh viên đăng ký, sau thời gian này KTX sẽ tổng hợp số lượng đăng ký và tiến hành bố trí sắp xếp chỗ ở hè cho SVNT có nhu cầu.

? Hiện tại Sinh viên đang có nhu cầu đăng kí ở kí túc xá. Không biết còn đợt đăng kí nào không và thủ tục đăng kí phải làm như thế nào?

 -          Hiện tại KTX vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, khi KTX có khả năng tiếp nhận bổ sung, KTX sẽ lập danh sách tiếp nhận bổ sung để trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt.
Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký ( Mua tại phòng Photo Nhà Thi đấu hoăc download tại mục hướng dẫn trên Website của KTX, 1 CMND/thẻ căn cước bản photo, 1 sổ hộ khẩu bản photo (có hoặc không có công chứng đều được). 

? Tại sao Ký túc xá nữ mà Tự quản hoặc Viên chức nam có thể vào kiểm tra trong khi cấm nam vào trong Ký túc xá?

Để đảm bảo tình hình anh ninh trật tự, vệ sinh, mỹ quan tại KTX vì thế KTX thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra phòng ở nội trú (Sinh viên nội trú sẽ nhận diện được đó là viên chức KTX đi kiểm tra thông qua bảng tên).

Khi viên chức nam đi kiểm tra sẽ có 1 sinh viên tự quản nữ, hoặc sinh viên liên chi hội nữ đi cùng, trước khi vào phòng sinh viên có gõ cửa thông báo trước

? Thời gian tối đa ở Ký túc xá là bao lâu?

 Theo quy định tại KTX sinh viên được tạo điều kiện lưu trú tại KTX đến hết thời gian đào tạo (điều kiện chấp hành tốt nội quy KTX và không vi phạm nội quy Nhà trường)

? Trong 1 năm sinh viên ở Ký túc xá và bị ghi lỗi thì sang năm sau có được xoá lỗi không?

 Thời gian ghi nhận và tính lỗi vi phạm trong quá trình sinh hoạt tại KTX chỉ tính trong một năm học, nếu sinh viên được tái ký hợp đồng gia hạn ở trong năm học tiếp theo thì số lỗi ở năm học trước sẽ không tính nữa.

? Các sinh viên ở Ký túc xá có được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy hay không?

 Trong buổi tập huấn nội quy KTX có nội dung: sinh viên không được tàng trữ và sử dụng các dụng cụ đun, nấu, dễ gây cháy nổ trong KTX.
Tại hành lang mỗi dãy lầu đều có trang bị bảng tiêu lệnh PCCC, bình chữa cháy mini.

? Em là sinh viên ở kí túc xá, theo quy định thì sinh viên nội trú phải tham gia câu lạc bộ, nếu em tham gia câu lạc bộ của khoa-ngành của mình thì có được tính không?

 KTX qui định sinh viên nội trú phải tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ TDTT do KTX tổ chức ( miễn phí) hoặc do Step up tổ chức các câu lạc bộ có sử dụng trang thiết bị của nhà trường (có thu phí), không tính các câu lạc bộ học thuật do các Khoa- ngành tổ chức.

? Sinh viên nộp tiền ở nội trú KTX 1 năm nhưng tới thời điểm nào đó muốn chuyển đi nơi khác ở (chưa hết 1 năm) thì có được nhận lại tiền dư không?

 Đối với trường hợp sin viên không còn nhu cầu ở KTX, SV làm đơn xin chấm dứt hợp đồng nộp về phòng I.005 KTX, KTX sẽ làm đề nghị chấm dứt hợp đồng và thanh toán tiền phí ở KTX cho sinh viên để phòng tài chính làm căn cứ hoàn trả phí cho sinh viên. 

? Em quên thẻ ký túc xá nhưng trong điện thoại em có chụp lại thẻ ký túc xá thì em được vô không?

 Đối với trường hợp SVNT quên mang thẻ sinh viên thì có thể dùng CMND cùng với biên lai thu phí ( bảng giấy hoặc hình ảnh) để ra vào KTX tạm thời và liên hệ phòng trực I.005 KTX để xin cấp thẻ nội trú mới.

? Ở KTX, nhu cầu sử dụng internet rất là quan trọng Nhưng để kết nối với máy tính bàn thì cần phải có dây, có cách nào lắp thêm đường dây mạng cho máy tính bàn không? Nếu được thì sẽ liên hệ như thế nào?

 Hiện tại đã có thiết bị hỗ trợ thu sóng wifi cho máy tính để bàn nên sinh viên có thể sử dụng thiết bị này để thay thế dây nối để đảm bảo tính mỹ quan và không ảnh hưởng đến thiết bị, người dùng khác.

Về vấn đề “chất lượng mạng ” KTX đã thông báo rất nhiều lần về vấn đề này: sinh viên liên hệ số điện nhà cung cấp sẽ có nhân viên đến hỗ trợ kiểm tra, khắc phục.

? Em ở trong kí túc xá và có dự định đi làm thêm mà kí túc xá trường quy định là 10 giờ đóng cửa em có thể vô trễ hơn được không? Nếu được thì em xin bằng cách nào?

 Đối với trường hợp SVNT có nhu cầu đi làm thêm, KTX hỗ trợ mở cửa cho các bạn đến 23h00. Để được cấp giấy phép về trễ các bạn mua mẫu đơn xin về trễ tại chỗ photo của Nhà thi dấu hoặc tải trên Website KTX, điền đầy đủ thông tin, gửi quản lý chỗ làm thêm của SV ký, ghi rõ họ tên kèm dấu mộc của đơn vị làm thêm của SV. Sau khi đã làm xong giấy về trễ SV nộp lại tại phòng làm việc nhà K hoặc phòng I.005 để được cấp giấy phép về trễ.

? Sinh viên đăng ký ở kí túc xá có được chuyển phòng trong thời hạn hợp đồng không ạ?

 Trường hợp sinh viên có nguyện vọng chuyển phòng ở thì SV phải xuống liên hệ phòng trực I.005 KTX để trình bày nguyện vong, lý do chính đáng. Căn cứ vào nguyện vọng và số lượng chỗ trống KTX sẽ bố trí, sắp xếp cho SV nếu có khả năng.

? Ký túc xá có cho người thân vào thăm được không?

 Ký túc xá hỗ trợ cho phụ huynh lên thăm chỗ ăn ở sinh hoạt của sinh viên nhưng đối với phụ huynh nữ chỉ được lên thăm phòng con gái và phụ huynh là nam chỉ được lên thăm phòng con trai.

Hỗ trợ, khen thưởng, xử lý vi phạm sinh viên

? Điều kiện để sinh viên được xét vào ở Ký túc xá là gì? Cách thức đăng ký như thế nào? Khoảng thời gian nào thì nhận hồ sơ đăng kí vào ký túc xá được?

- Điều kiện đăng ký ở KTX: là sinh viên trường ĐH TĐT có hộ khẩu sinh sống ngoại tỉnh ( riêng khu vực TP.HCM chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên thuộc huyện Củ Chi, Cần Giờ).

- Cách thức đăng ký: vào thời gian nộp hồ sơ nhập học, sinh viên đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ đăng ký ở nội trú tại bàn tiếp nhận đơn vị KTX.  

- Thời gian tiếp nhận: sau thời gian nhập học, BQT KTX trình hội đồng xét tiếp nhận nội trú danh sách sinh viên đăng ký, tùy vào số lượng chỗ ở thực tế tại KTX, hội đồng quyết định đối tượng sinh viên được tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên, danh sách tiếp nhận sẽ được công bố ngay sau khi có quyết định của hội đồng. 

- Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký ở Ký túc xá, bản sao công chứng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tờ diện ưu tiên nếu có (bản chính hoặc bản sao công chứng).

 

? Thẻ sinh viên không quét vào cổng KTX được thì em phải làm sao?

Sinh viên chuyển thẻ về cho Ban quản trị KTX để kiểm tra và xử lý.

? Sinh viên mới chuyển vào ở KTX, làm sao có thẻ vào ra KTX?

      Sau khi có quyết định tiếp nhận vào ở KTX thì Ban quản trị KTX sẽ lập danh sách gửi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đề nghị cấp thẻ cho sinh viên. Khi có thẻ thì sinh viên sẽ nhận thẻ ở KTX.

? Sinh viên có bố mẹ là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đã từ trần thì có được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo hay không?

       Có được hưởng (theo quy định tại mục b, điểm 1, phần I Thông tư số 16/2006/TTLT- BLĐ-TB&XH-BGD&ĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ).

? Đối tượng nào trong sinh viên được vay vốn tín dụng taị Ngân hàng chính sách Xã hội?

Căn cứ vào Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định thì đối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng chính sách Xã hội bao gồm:

1.    Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ mà người còn lại không có khả năng lao động.

2.    Sinh viên là con (con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp) của chủ hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng sau:

 - Hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

 - Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3.   Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú.

? Trong các trường hợp nào thì sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc đối tượng vay vốn) mà không được vay vốn?

 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không được vay vốn khi sinh viên bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: Cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

? Để được vay vốn tín dụng đào tạo thì sinh viên phải có những điều kiện gì?

Căn cứ vào Quyết định số 157/2007/QĐ –TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định để được vay vốn sinh viên phải có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên đang sống trong hộ gia đình  cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

- Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bac, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Có đủ hồ sơ theo yêu cầu của Ngân Hàng Chính sách Xã hội.

? Thông báo trên website phòng đại học ở mục xét tốt nghiệp ghi là “Sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ vui lòng liên hệ phòng Công tác học sinh - sinh viên để hoàn tất thủ tục” nghĩa là sao?

        Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (Phòng A003) hoặc qua số điện thoại: 08 37755054. Lưu ý khi đến vui lòng mang theo văn bằng đầu vào (bằng tốt nghiệp THPT,THBT,THCN,bằng CĐ) và giấy khai sinh để kiểm tra đối chiếu.

? Sinh viên không chỉnh sửa được thông tin sinh viên phải không ạ?

      Trước khi chỉnh sủa thông tín sinh viên, sinh viên phải kiểm tra số lần chỉnh sủa còn hay không. Nếu số lần chỉnh sủa về 00 thì sinh viên vui lòng liên hệ phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) để được hướng dẫn. Còn số lần chỉnh sửa lớn hơn 0 nghĩa là sinh viên được chỉnh sủa thông tin sinh viên. Nếu website báo lỗi chưa điền đầy đủ thông tin thì sinh viên vui lòng kiểm tra lại và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì website mới cho phép lưu dữ liệu mới nhập.

? Sinh viên muốn đăng ký làm giấy xác nhận sinh viên thì làm thế nào?

Để đăng ký xác nhận sinh viên, em vui lòng:

- Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên: https://stdportal.tdtu.edu.vn

- Bước 2: Chọn mục Công tác sinh viên --> Chọn mục Đăng ký chứng nhận và chọn Tab: GHI NHẬN YÊU CẦU

 - Bước 3:

*Trường hợp bổ sung hồ sơ hoãn nghĩa vụ quân sự:

Chọn chứng nhận Nghĩa vụ quân sự -> Bổ sung hồ sơ địa phương

*Xác nhận sinh viên để Bổ sung hồ sơ cá nhân:

Chọn chứng nhận Bổ sung hồ sơ cá nhân -> Bổ sung hồ sơ cá nhân 

*Xác nhận sinh viên để làm thủ tục Vay vốn ngân hàng:

 Chọn chứng nhận Bổ sung hồ sơ cá nhân ->Vay vốn ngân hàng -> Gõ số chứng minh nhân dân, ngày cấp, chọn nơi cấp -> Chọn đối tượng

*Sinh viên trễ tiến độ đăng ký xác nhận sinh viên:

Chọn chứng nhận cho sinh viên nợ môn học ->Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương (Bổ sung hồ sơ cá nhân, Bổ sung hồ sơ địa phương) -> Nhập môn học còn nợ -> Nhấn cam kết -> Gửi.

- Bước 4: Sinh viên check chọn vào ô cam kết và nhấn nút Gửi.

- Hệ thống lưu yêu cầu thành công -> Kết quả ghi nhận -> Xem Tình trạng xử lý -> xem Mã YC -> Nếu hợp lệ, liên hệ Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (A.003)  nhận lại xác nhận sinh viên trong thời gian tiếp sinh viên, Nếu không hợp lệ, em vui lòng xem phần "Ghi chú".

? Sinh viên bị mất thẻ sinh viên thì làm thế nào?

- Sinh viên liên hệ Phòng CTHSSV (A.0003) báo mất -> Nhận phiếu hẹn để bổ sung hình; Nếu có hình nộp luôn, nhận phiếu hẹn nhận lại thẻ tạm -> Sau hai tuần nhận thẻ tạm, sinh viên photo CMND và lệ phí 50.000 đồng đăng ký thẻ chính thức -> nhận được email, sv lên nhận thẻ chính thức.

- Thẻ tạm hoặc phiếu báo mất thẻ sinh viên chỉ được phép sử dụng khi ra vào trường, không sử dụng cho bất kỳ lý do nào khác.
- Trong quá trình báo mất thẻ sinh viên hoặc đã làm thẻ tạm hoặc thẻ sinh viên, nếu sinh viên tìm được thẻ bị mất -> sinh viên gửi trả lại phiếu hẹn hoặc thẻ tạm cho phòng CTHSSV (A.0003)

? Sinh viên muốn làm giấy xác nhận để đi xe buýt thì phải làm sao?

        Sinh viên chuẩn bị 1 hình 3x4 (trong trong thời gian 6 tháng) đến phòng CTHSSV (A.0003) -> điền thông tin vào mẫu đơn -> nộp lại cho bộ phận tiếp nhận -> nhận lịch hẹn -> nhận lại giấy xác nhận

? Sinh viên muốn làm giấy tạm thay thế thẻ sinh viên thì làm thế nào?

- Sinh viên chuẩn bị 1 hình 3x4 (trong trong thời gian 6 tháng) đến phòng CTHSSV (A.0003) -> điền thông tin vào mẫu đơn -> nộp lại cho bộ phận tiếp nhận -> nhận lịch hẹn -> nhận lại giấy xác nhận

- Sinh viên làm giấy xác nhận trước khi thi 24h (không tính thứ Bảy và Chủ nhật)

? Sinh viên nhặt được của rơi muốn trả lại cho người mất thì trả lại ở đâu?

Sinh viên mang đến tài sản/ vật dụng nhặt được đến Phòng CTHSSV (A.0003) khai báo. Phòng CTHSSV sẽ thông báo cho sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên để các bạn sinh viên nắm thông tin và đến nhận lại.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên sẽ đề xuất tặng giấy khen cho sinh viên có hành động đẹp (trả lại tài sản nhặt được cho người mất).

? Sinh viên đã xin giấy chứng nhận nhưng đã bị mất, muốn làm lại ở đâu?

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) cung cấp lại Mã YC  (mã yêu cầu). Nếu sinh viên quên mã YC của mình thì sinh viên có thể kiểm tra lại trên webiste https://stdportal.tdtu.edu.vn, phân hệ Chứng nhận sinh viên. Thầy cô phòng Công tác Học sinh - Sinh viên sẽ cho sinh viên lịch hẹn để nhận lại giấy xác nhận.

? Sinh viên muốn chứng sổ ưu đãi thì nộp ở đâu?

        Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nộp sổ. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn để sinh viên nhận lại sổ ưu đãi.

? Sinh viên muốn xác nhận phụ lục 02 thay cho sổ ưu đãi thì làm thế nào?

      Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nhận mẫu đơn, điền thông tin đầy đủ theo mẫu. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn để sinh viên nhận lại giấy xác nhận.

Câu hỏi liên quan Tiếng Anh

? Làm sao để học tốt tiếng Anh?

 Tiếng Anh là một ngôn ngữ chứ không phải một môn học, khi em xem nó là một ngôn ngữ thì em sẽ có cách nhìn khác về nó. Em chỉ cần sử dụng tiếng Anh hằng ngày như tập đọc tin tức, nghe tin tức và đặc biệt xem các bộ phim có english subtitle sẽ giúp ích rất nhiều cho em. Và hơn hết, mình sẽ làm tốt hơn nếu mình có niềm vui trong việc học tập nó.

? Nếu sinh viên vắng học Tiếng Anh (có lí do chính đáng) có thể xin học bù được không?

1. Trường hợp 1: Vắng do lý do chủ quan bao gồm:

- Vắng vì lý do cá nhân: Đám giỗ, đám cưới, về quê, không theo dõi/quên lịch học, ốm nhẹ, không có kế hoạch học tập nghiêm túc. --> Không giải quyết học bù

- Lịch học thêm bên ngoài thay đổi đột xuất hoặc/và lịch làm thêm đột xuất trong giờ có lịch học, khám/tái khám bệnh có giấy hợp lệ của bác sĩ,… --> Xem xét đơn học bù căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

2.  Trường hợp 2: Vắng do lý do khách quan bao gồm:

- Tang gia (có giấy chứng tử), ốm đau cần phải thăm khám (có giấy khám bệnh hợp lệ của bác sĩ).

- Vắng vì lý do bất khả kháng (nhưng có minh chứng): Tai nạn giao thông trên đường đi học, hoãn chuyến bay, triệu tập của chính quyền địa phương,…

- Ốm đau nặng phải nhập viện (có giấy ra viện).

- Vắng do trùng lịch học, lịch thi, đồ án tại trường hoặc/và do nhận/được sắp xếp lịch học trễ (có đơn xác nhận của Khoa/Phòng Đại học).

--> Giải quyết học bù (nếu có lớp phù hợp)

Trường hợp 3: Sinh viên học trễ lộ trình nhưng có chứng chỉ TOEIC (hoặc tương đương) tương ứng với khung điểm Đạt của học phần AV đang học theo quy định học tiếng Anh của Nhà trường. --> Xem xét học bù (nếu có lớp phù hợp)

Sinh viên phải học bù kiến thức của buổi vắng học. Vì vậy, sinh viên cần nộp đơn ngay khi biết mình sẽ vắng học. Trường hợp vắng đột xuất và không thể nộp đơn ngay, sinh viên có thể gọi điện, email, nhờ bạn hoặc người thân nộp đơn để Trung tâm kịp sắp xếp lịch học bù phù hợp. Trường hợp không có lớp học bù phù hợp, Trung tâm CLC  không giải quyết học bù.

? Sinh viên muốn đổi giảng viên dạy môn Tiếng Anh có được không?

          Khi giảng viên không đạt yêu cầu, sinh viên làm đơn ghi rõ lý do kèm chữ ký của sinh viên trong lớp (trên 50% sinh viên của lớp), sau đó gửi TDT - CLC (E.0012) để được giải quyết. Trung tâm sẽ tiến hành thăm lớp, dự giờ và kiểm tra thực tế nếu phản ánh của sinh viên là hợp lý, Trung tâm sẽ tiến hành đổi giảng viên trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận đơn của sinh viên.

 

? Điều kiện để được tham dự kỳ thi cuối khóa các môn Tiếng Anh là gì?

- Tham gia tối thiểu 80% thời lượng học chính thức.

- Đảm bảo các yêu cầu về thời lượng làm bài tập trực tuyến My ELT và các hoạt động ngoại khóa bổ trợ theo Quy định của Nhà trường. (Trong buổi học đầu tiên của môn học, giảng viên sẽ công bố cho sinh viên quy định về các yêu cầu bắt buộc).

? Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn Tiếng Anh do vắng quá số buổi qui định. Sinh viên có thể làm đơn xem xét để được dự thi không?

Trường hợp 1: Vắng do lý do chủ quan:

- Vắng vì lý do cá nhân: Đám giỗ, đám cưới, về quê, không theo dõi/quên lịch học, ốm nhẹ, không có kế hoạch học tập nghiêm túc.
 
- Lịch học thêm bên ngoài thay đổi đột xuất hoặc/và lịch làm thêm đột xuất trong giờ có lịch học, khám/tái khám bệnh có giấy hợp lệ của bác sĩ,…
--> Không xem xét dự thi nếu vắng quá 20%.
 
Trường hợp 2: Vắng do lý do khách quan:
 
- Tang gia (có giấy chứng tử), ốm đau cần phải thăm khám (có giấy khám bệnh hợp lệ của bác sĩ).
 
- Vắng vì lý do bất khả kháng (nhưng có minh chứng): Tai nạn giao thông trên đường đi học, hoãn chuyến bay, triệu tập của chính quyền địa phương,…
--> Sinh viên được phép học bù, vì vậy Trung tâm không xem xét dự thi nếu vắng quá 20%.
 
- Ốm đau nặng phải nhập viện (có giấy ra viện).
 
- Vắng do trùng lịch học, lịch thi, đồ án tại trường hoặc/và do nhận/được sắp xếp lịch học trễ (có đơn xác nhận của Khoa/Phòng Đại học).
--> Không xem xét dự thi nếu tổng số vắng quá 30% và ý thức học tập chưa cao.
 
Khi Trung tâm nhận thấy sinh viên có khả năng vắng quá 30% sẽ có những cảnh báo gởi đến sinh viên để sinh viên sắp xếp việc học của bản thân sao cho hợp lý. (Ví dụ: Rút môn học, xin tư vấn, hỗ trợ của Khoa, Phòng Đại học, Trung tâm TOEIC…).
 
Trường hợp 3: Sinh viên học trễ lộ trình nhưng có chứng chỉ TOEIC (hoặc tương đương) tương ứng với khung điểm Đạt của học phần AV đang học theo quy định học tiếng Anh của Nhà trường.
--> Xem xét điều kiện dự thi áp dụng như trường hợp trên.
 
Đối với các trường hợp đặc biệt như: Thực tập/làm việc/công tác ở xa; xin học bù vì vắng có lý do chính đáng nhưng không có lớp/ca học phù hợp,… sinh viên nộp đơn xem xét dự thi để Trung tâm CLC xét từng trường hợp cụ thể.
 

? Những lưu ý đối với kỳ thi chứng chỉ quốc tế sau khi kết thúc học phần tiếng Anh cuối cùng trong chương trình học là gì?

- Sinh viên tham khảo và thực hiện theo nội dung thông tin trong các Quy định trong kỳ thi tại website Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo: https://clc.tdtu.edu.vn/examination-regulations --> Quy định về kỳ thi TOEIC - IIG - ETS, Quy định về kỳ thi IELTS & Quy định kỳ thi PET - Cambridge).

 
- Sau khi kết thúc học phần Tiếng Anh/Anh văn cuối cùng trong chương trình đào tạo, sinh viên bắt buộc phải tham gia kỳ thi Tiến Anh quốc tế để lấy điểm cho học phần Tiếng Anh /Anh văn cuối cùng. Sinh viên được quyền lựa chọn hình thức thi.
 
Trường hợp sinh viên cần thêm thời gian ôn thi, sinh viên có thể nộp đơn trực tuyến đề nghị ghi nhận điểm K (điểm K không ảnh hưởng đến điểm trung bình học kỳ, trung bình tích lũy. Sinh viên có điểm K sẽ không được xét học bổng, không được xét khen thưởng). Trường hợp sinh viên không làm thủ tục dự thi nhưng không làm đơn hoãn thi hoặc có làm thủ tục dự thi nhưng vắng thi (không có lý do chính đáng) sẽ bị tính điểm 0 cho học phần Tiếng Anh/Anh văn đã đăng ký trong học kỳ hiện tại.

? Kỳ thi Tiếng Anh đầu ra chuẩn quốc tế có được hoãn thi hay không? Có ảnh hưởng đến xét học bổng không?

 Kết thúc học phần Anh văn cuối cùng được quy định cho từng trình độ đào tạo, sinh viên sẽ phải đăng ký thi 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC (đối với khóa tuyển sinh 2016 trở về trước), IELTS, TOEFL iBT, Cambridge (PET, KET), Cambridge BEC hoặc BULATS

Nếu sinh viên có nguyện vọng hoãn thi kỳ thi Tiếng Anh quốc tế đầu ra do cần thêm thời gian ôn thi, sinh viên phải nộp đơn xin ghi nhận điểm K trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thời gian quy định (được ghi rõ trong thông báo tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra).

Các học phần được ghi nhận điểm K sẽ không tham gia tính điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy và tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên. Sinh viên có điểm K sẽ không được tham gia xét học bổng và khen thưởng.

? Thời hạn cuối cùng để nộp bảng điểm Tiếng Anh chuẩn đầu ra để được xét tốt nghiệp là khi nào?

Trước mỗi đợt xét Tốt nghiệp, Phòng Đại học đều thông báo kế hoạch Tốt nghiệp, trong kế hoạch sẽ có thời hạn cuối cùng để nộp bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế chuẩn đầu ra cho Nhà Trường. Sinh viên căn cứ vào thời gian trong kế hoạch để nộp Bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế chuẩn đầu ra đúng hạn yêu cầu.

Thủ tục xét miễn:

- In đơn đề nghị miễn học Anh văn trên Cổng thông tin sinh viên à Nộp đơn trực tuyến à Biểu mẫu.

- Photo bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

- Địa điểm nộp: Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên (Phòng E.0001).

 

? Điều kiện để được xét miễn các học phần Anh văn giao tiếp là như thế nào?

 Áp dụng cho các khóa Tuyển sinh Áp dụng cho các khóa Tuyển sinh từ năm 2011

1.   Đối với sinh viên học đúng lộ trình theo quy định:

Trường hợp 1: Trước khi bắt đầu học kỳ hoặc trước khi môn học bắt đầu (đối với các học phần Tiếng Anh ở giai đoạn 2 của học kỳ) ít nhất 02 tuần, sinh viên nộp bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sẽ được xét miễn (học, thi và học phí) các học phần Tiếng Anh tương ứng theo lộ trình đào tạo và thời hạn (còn giá trị) của bảng điểm/chứng chỉ; Đồng thời, sinh viên làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký môn học ở học kỳ hiện tại (nếu có).

Trường hợp 2: Sinh viên nộp bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sau thời gian được quy định ở trường hợp 1 sẽ được miễn học phần Tiếng Anh đang học. Sinh viên đồng thời làm đơn đề nghị rút môn học ( không hoàn học phí), điểm R được ghi nhận cho môn học trong học kỳ hiện tại; trường hợp sinh viên không làm đơn đề nghị rút môn học sinh viên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ học và thi theo quy định.

2.   Đối với sinh viên trễ lộ trình theo quy định:

Để được xét miễn Tiếng Anh, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tham gia học Tiếng Anh liên tục trong tất cả các học kỳ

- Đủ điều kiện dự thi môn tiếng Anh (Không bị cấm thi môn tiếng Anh ở bất kỳ học kỳ nào).

- Có bảng điểm/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chuẩn đầu ra theo quy định của trường.

Trường hợp 1: Trước khi bắt đầu học kỳ hoặc trước khi môn học bắt đầu (đối với các học phần Tiếng Anh ở giai đoạn 2 của học kỳ) ít nhất 02 tuần, sinh viên nộp bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sẽ được xét miễn (học, thi và học phí) các học phần Tiếng Anh tương ứng theo lộ trình đào tạo và thời hạn (còn giá trị) của bảng điểm/chứng chỉ; Đồng thời, sinh viên làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký môn học ở học kỳ hiện tại (nếu có).

Trường hợp 2: Sinh viên nộp bảng điểm/chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sau thời gian được quy định ở trường hợp 1 sẽ được miễn học phần Tiếng Anh đang học. Sinh viên đồng thời làm đơn đề nghị rút môn học ( không hoàn học phí), điểm R được ghi nhận cho môn học trong học kỳ hiện tại; trường hợp sinh viên không làm đơn đề nghị rút môn học sinh viên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ học và thi theo quy định.

Thủ tục xét miễn:

- In đơn đề nghị miễn học Anh văn trên Cổng thông tin sinh viên à Nộp đơn trực tuyến à Biểu mẫu.

- Photo bảng điểm/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

- Đơn hủy/rút môn học (tùy vào thời điểm nộp bảng điểm TOEIC. Nếu nộp bảng điểm/chứng chỉ trong 7 tuần đầu tiên của HK chính và 2 tuần đầu tiên của HK hè thì sinh viên có thể nộp đơn rút môn học trực tuyến).

Trong trường hợp cần trao đổi thêm, sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

? Điều kiện để sinh viên được dự thi kết thúc học phần Tiếng Anh?

Tham gia tối thiểu 80% thời lượng học chính thức;

Đảm bảo các yêu cầu bài tập trực tuyến E-Learning và các hoạt động ngoại khóa bổ trợ theo Quy định.

Đối với sinh viên học học học phần tiếng Anh cuối cùng trong chương trình đào tạo thì sẽ phải đăng ký trực tuyến chọn hình thức thi Chuẩn đầu ra Theo thông báo của Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo. 

? Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Sinh viên?

1.     Sinh viên học theo chương trình tiêu chuẩn:

Khóa 2017 trở về trước:

-     TOEIC >= 500

-     IELTS 5.0

-     PET >= 140

-     TOEFL iBT >=45 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Preliminary >=140

-     BULATS >= 40

-     Aptis: General ≥ 117, Advanced ≥ 84

-     PTE ≥ 36

Khóa 2018:

-     TOEIC >= 550

-     IELTS 5.0

-     PET/FCE >= 140

-     TOEFL iBT >=45 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Vantage >=140

-     Aptis: General ≥ 117, Advanced ≥ 84

-     PTE ≥ 36

Khóa 2019:

-     TOEIC 4 kỹ năng >= 550 (Nghe - Đọc); >= 120 (Viết); >= 120 (Nói)

-     TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc) > = 780

-     IELTS 5.0

-     PET/FCE >= 140

-     TOEFL iBT >=45 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=140

-     Aptis: General ≥ 117, Advanced ≥ 84

  -     PTE ≥ 36

Khóa 2020:

-     TOEIC 4 kỹ năng >= 550 (Nghe - Đọc); >= 120 (Viết); >= 120 (Nói)

-     IELTS 5.0

-     PET/FCE >= 140

-     TOEFL iBT >=60 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=140

-     Aptis: General ≥ 117, Advanced ≥ 84

  -     PTE ≥ 36

 Khóa 2021:

-     TOEIC 4 kỹ năng >= 550 (Nghe - Đọc); >= 120 (Viết); >= 120 (Nói)

-     IELTS 5.0

-     Cambrigde Exam: B1 Pre/ B2 First/ BEC Pre/ BEC Van ≥ 140

-     Cambridge Linguaskill: ≥ 140

-     TOEFL iBT >=60 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=140

-     Aptis: General ≥ 117, Advanced ≥ 84

         -     PTE ≥ 36

2.     Sinh viên Chất lượng cao Anh – Việt:

Khóa 2016 trở về trước:

-     TOEIC >= 600

-     IELTS 5.5

-     PET/FCE >= 160

-     TOEFL iBT >=50 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Vantage >=160

-     BULATS >= 60

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

  -     PTE ≥ 42

Khóa 2017:

-     TOEIC: Listening và Reading >= 600, Speaking >=160, Writing >=150

-     IELTS 5.5

-     PET/FCE >= 160

-     TOEFL iBT >=50 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Vantage >=160

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

  -     PTE ≥ 42

Khóa 2018:

-     TOEIC: Listening và Reading >= 600, Speaking >=160, Writing >=150

-     IELTS 5.5

-     PET/FCE/CAE >= 160

-     TOEFL iBT >=50 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Higher >=160

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

  -     PTE ≥ 42

Khóa 2019:

-     TOEIC (2 kỹ năng) >= 940

-     TOEIC (4 kỹ năng) L & R >= 600; W >= 150; S >= 160

-     IELTS 5.5

-     PET/FCE >= 160

-     TOEFL iBT >=50 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=160

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

  -     PTE ≥ 42

Khóa 2020:

-     TOEIC (4 kỹ năng) L & R >= 600; W >= 150; S >= 160

-      IELTS 5.5

-      PET/FCE >= 160

-     TOEFL iBT >= 70 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=160

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

  -     PTE ≥ 42

Khóa 2021:

-     TOEIC (4 kỹ năng) L & R >= 600; W >= 150; S >= 160

-     IELTS 5.5

-     Cambrigde Exam: B1 Pre/ B2 First/C1 Adv/ C2 Pro/ BEC Van ≥ 160

-     Cambridge Linguaskill ≥ 160

-     TOEFL iBT >= 65 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Pre. >=160

-     Aptis: General ≥ 153, Advanced ≥ 126

         -     PTE ≥ 42

3.     Sinh viên Chất lượng cao Anh – Anh:

Khóa 2019:

-     TOEIC (2 kỹ năng) >= 940

-     TOEIC (4 kỹ năng) L & R >= 650; W >= 160; S >= 170

-     IELTS 6.0

-     PET/FCE/CAE >= 169

-     TOEFL iBT >=75 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Van. >=169

-     Aptis: General ≥ 160, Advanced ≥ 140

  -     PTE ≥ 52

Khóa 2020 trở về sau:

-     TOEIC (4 kỹ năng) L & R >= 650; W >= 160; S >= 170

-     IELTS 6.0

-     PET/FCE/CAE >= 169

-     TOEFL iBT >= 75 (Không chấp nhận Home edition)

-     BEC Van. >=169

-     Cambridge Linguaskill ≥ 169

-     Aptis: General ≥ 160, Advanced ≥ 140

         -     PTE ≥ 52

 Lưu ý: Các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế phải được đánh giá theo hình thức thi trực tiếp (thi trực tiếp tại địa điểm thi).

 

 

? Sinh viên nộp Bảng điểm Tiếng Anh trước đây cho Trường nhưng hiện tại đã hết hạn vậy sinh viên có cần nộp lại Bảng điểm Tiếng Anh mới không?

Theo quy định hiện tại nếu sinh viên đã được ghi nhận điểm Miễn (M) cho học phần Tiếng Anh cuối thì không cần nộp lại Bảng điểm mới. Nhưng nếu sinh viên có Bảng điểm với số điểm cao thì có thể nộp lại để được xét khen thưởng.

 

? Điểm P cho học phần Tiếng Anh cuối có nghĩa là gì?

 

Sinh viên có đăng ký học phần tiếng Anh cuối, đủ điều kiện dự thi và đạt kỳ thi kết thúc môn tại trường sẽ được ghi nhận điểm P (Trường hợp không đạt ghi nhận điểm E).

Điểm P sẽ không tham gia tính Điểm trung bình học kỳ, Điểm trung bình tích lũy và Tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên.

Sinh viên có học phần được ghi nhận điểm P đủ điều kiện để xét học bổng từ HK1 đến HK5 và được học các môn vướng điều kiện Tiếng Anh cuối cùng là môn tiên quyết (trừ các môn học ở học kỳ cuối).

Để nhận điểm M học phần Tiếng Anh cuối:

1.                       Khóa tuyển sinh 2016 trở về trước:Tham gia học học phần Tiếng Anh cuối và đủ điều kiện dự thi cuối kỳ, nếu có bảng điểm tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của Trường, sinh viên nộp đơn tại Văn phòng và Tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

2.                       Khóa tuyển sinh từ 2017 trở về sau:

+ Sinh viên học chương trình tiêu chuẩn phải đạt điểm P học phần tiếng Anh cuối, nếu có bảng điểm Tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của trường (điểm IELTS >= 5.0, hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định của Trường), sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

+ Sinh viên học chương trình chất lượng cao đủ điều kiện dự thi học phần Tiếng Anh cuối và đạt điểm P, nếu có bảng điểm Tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của Trường (điểm IELTS >= 5.5 (đối với Chương trình Anh – Việt); IELTS >= 6.0 ( đối với Chương trình Anh – Anh) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định của Trường ), sinh viên nộp đơn tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

 

? Hiện nay có nhiều chứng chỉ được phép thi trực tuyến (thi tại nhà). Vậy Nhà trường có đồng ý những loại chứng chỉ đó không?

 Các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế theo quy định mà Nhà trường ban hành phải được đánh giá theo hình thức thi trực tiếp (thi trực tiếp tại địa điểm thi).

Hoạt động sinh viên

? Câu lạc bộ EAC của khoa kế toán là câu lạc bộ gì? Điều kiện để tham gia câu lạc bộ EAC? Thông tin liên hệ, các hoạt động của CLB?

EAC Là câu lạc bộ sự kiện của khoa kế toán – Event Accounting Club chuyên tổ chức các sự kiện của khoa. EAC có nhiều đội nhóm thành viên trực thuộc: nhóm truyền thông, nhóm lễ tân, nhóm MC, nhóm chụp ảnh- đưa tin, nhóm văn nghệ, nhóm đối ngoại

CLB sẽ có đợt tuyển thành viên chính thức mỗi năm, ngoài ra sinh viên có thể tham gia theo hình thức hỗ trợ theo từng sự kiện, điều này sẽ được đánh giá ưu tiên khi tuyển thành viên EAC.

Em có thể liên hệ với CLB qua địa chỉ sau:

 - Face: EAC’s family

- Fanpage: EAC - Event Accounting Club

* Mục đích và vai trò của EAC khoa kế toán, tham gia EAC em sẽ được gì?

- EAC là câu lạc bộ tổ chức các sự kiện của khoa Kế toán, VD như: Diễn đàn doanh nghiệp, rung chuông vàng, các hình ảnh khoa, các video clip của khoa và các chương trình sự kiện.

- Tham gia CLB sẽ giúp các bạn sinh viên phát huy và trải nghiệm với vai trò là các thành viên tổ chức các sự kiện.

- Các bạn sinh viên trong CLB sẽ được cải thiện và trau dồi các kỹ năng mềm: đồ họa, giao tiếp, chụp ảnh, các kỹ năng chuyên nghiệp với vai trò là MC, lễ tân, chụp ảnh và truyền thông

- Định kỳ các bạn sinh viên sẽ được rèn luyện và training các kỹ năng cần thiết theo nhóm tham gia.

*SV sẽ tham gia các hoạt động gì nếu tham gia EAC khoa Kế toán? 

Tùy vào khả năng và sở thích của sinh viên để phân nhóm cho phụ hợp theo các nhóm: nhóm lễ tân, nhóm MC, nhóm chụp ảnh, nhóm văn nghệ, nhóm đối ngoại.

? Mỗi học kỳ Trường tổ chức đối thoại giữa Khoa, nhà trường với sinh viên bao nhiêu lần? Vào khoảng thời gian nào?

 Sinh viên vui lòng theo dõi thông báo ở Văn phòng Khoa hoặc liên hệ Khoa để biết chi tiết.

Câu hỏi liên quan học phí

? Thủ tục và cách thức gia hạn đóng học phí như thế nào?

Trong thời gian đóng học phí theo thông báo của phòng Tài chính, sinh viên thuộc diện khó khăn (có minh chứng) có thể nộp đơn xin gia hạn học phí trực tuyến bằng cách vào Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, chọn học kỳ muốn gia hạn học phí, chọn loại đơn cần nộp và tiến hành điền các thông tin cần thiết. Sinh viên theo dõi kết quả trả lời đơn để biết đơn có được cho gia hạn hay không. Việc nộp đơn trực tuyến chỉ áp dụng với đợt đóng học phí đầu tiên của học kỳ chính.

Nếu sinh viên có nguyện vọng gia hạn thời gian đóng học phí ở các đợt đóng tiếp theo, sinh viên có thể nộp đơn gia hạn thời gian đóng học phí, đính kèm minh chứng và nộp về cho phòng Công tác tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) trong thời gian đóng học phí.

? Xin cho em hỏi về thời gian và cách thức đổi Biên lai học phí?

 Thời gian đổi biên lai học phí của từng học kỳ được đã ghi trong thông báo thu học phí từng đợt.

- Cách thức đổi Biên lai học phí: đúng thời gian ghi trong thông báo, sinh viên mang Giấy nộp tiền tại Ngân hàng đến Phòng Tài chính (A.0007) đổi Biên lai thu học phí.
 
- Nếu trong trường hợp sinh viên làm mất Giấy nộp tiền tại ngân hàng, Phòng sẽ hướng dẫn sinh viên làm Đơn xin cấp biên lai học phí. (Chứng từ kế toán bắt buộc sinh viên phải đổi trực tiếp tại Phòng tài chính)

? Lệ phí thi chứng chỉ MOS là bao nhiêu?

Trong mỗi đợt thi MOS, Phòng Đại học có thông báo chi tiết cho sinh viên thông qua Thông báo tổ chức thi MOS, trong thông báo có ghi chi tiết lệ phí thi.

Thông báo này được đăng trên các kênh: Hệ thống thông tin sinh viên trong mục “Thông báo” của phòng Đại học trên Cổng thông tin sinh viên hoặc website của CAIT - http://cait.tdtu.edu.vn/.

? Tiền tạm thu khi nhập học sẽ được sử dụng như thế nào có được cấn trừ qua học hỳ kế tiếp không?

 Đầu năm khi làm thủ tục nhập học, sinh viên sẽ nộp học phí tạm thu của học kỳ 1/19-20 và các khoản chi phí khác.
Sinh viên có thể kiểm lại học phí của học kỳ 1/19-20 Nhà Trường đã công bố, Số tiền còn nợ = Học phí phải nộp của học kỳ - Số tiền đã nộp (Học phí tạm thu). Phần chênh lệch học phí của học kỳ 1/19-20 sẽ được cấn trừ sang học kỳ 2/19-20 (trong cột nợ kỳ trước). 

 

 

? Nếu học ngành 2 thì học phí sẽ được tính như thế nào ?

 Nếu sinh viên học ngành 2, mức học phí sẽ được áp dụng theo mức học phí của ngành thứ 2 và năm tuyển sinh của sinh viên.

? Lệ phí tập sự nghề nghiệp,ôn và thi tốt nghiệp,khóa luận tính như thế nào?

 Đối với khóa 2015 trở về sau không còn khái niệm ôn và thi tốt nghiệp nữa.
Khóa 2015 trở về sau, TSNN, KLTN được tính như một môn học bình thường, nhưng sẽ áp dụng đơn giá học phí của môn Tốt nghiệp không áp dụng đơn giá môn ngành.

? Học phí Tiếng Anh dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa tuyển sinh năm 2019?

Học phí Tiếng anh của sinh viên Chất lượng cao học chương trình Inspire khóa tuyển sinh 2019:

Tiếng anh dự bị 1  --> Tiếng Anh 5 : 3.500.000đ/Cấp độ.

*Học phí chỉ dành cho cho khóa tuyển sinh 2019

 

 

 

? Nếu sinh viên học có kết quả không đạt môn Giáo dục quốc phòng thì số tiền đóng khi đăng ký lại là bao nhiêu?

Sinh viên Tiêu chuẩn trên sơ đồ đào tạo sẽ có học phi.

Sinh viên chương trình Chất lượng cao và Đại học bằng Tiếng Anh thì liên hệ Phòng Tài chính để được tư vấn.

? Lộ trình học phí Chương trình Chất lượng cao có tăng theo từng năm học hay không?

Đối với học phí Chương trình Chất lượng cao sẽ được nộp theo lộ trình học phí nhà Trường đã công bố, trường hợp có điều chỉnh học phí Nhà Trường sẽ có thông báo vì việc điều chỉnh này phải được sự đồng ý của chính phủ. Học phí CLC là học phí theo lộ trình đào tạo không phải học phí theo môn học, sinh viên phải có nghĩa vụ hoàn thành học phí theo đúng lộ trình Nhà Trường đã thông báo, để đảm bảo được các quyền lợi học của mình